Logo De Korbeel

Welkom in Leefgroep 2

Aan het laden ... Eventjes geduld

Help Max met het vangen van vogels. Gebruik hiervoor de pijltjes en de spatiebalk. Eens alle dieren verzameld zijn, kan je op ontdekking gaan in leefgroep 2.

 

Let op voor de vlinders!

Klik op START van de console om het spel te starten.

Klik op 'skip spel' als je onmiddellijk op ontdekking wilt gaan in leefgroep 2.

Punten:

speler
stop

Voorstelling

Leefgroep 2 is een leefgroep waar  meisjes en jongens kunnen opgenomen worden tussen 7 en 12 jaar. Er is plaats  voor 10 kinderen.

Er zijn verschillende opnamemogelijkheden. De jongeren kunnen volledig opgenomen worden (zowel overdag als 's nachts) of enkel overdag of 's nachts.  Ook kan een volledige opname evolueren naar enkel een dagopname.

Therapeutische  visie

Theoretisch denkkader

Doorheen het volledige opnametraject werken we multidisciplinair (kinderpsychiater,  psycholoog, sociaal werker, psychotherapeuten, verpleegkundigen, etc.) waarbij  elke discipline volgens de eigen expertise het kind en zijn context benadert.

De problemen bij aanmelding begrijpen we als ingebed binnen een dynamische wederzijdse beïnvloeding van zowel kind- als contextfactoren (o.a.  gezin, school). Deze wisselwerking  staat dan ook centraal in onze werking.

Tijdens de diagnostische fase trachten we aan de hand van een grondige relationele en ontwikkelingsgerichte observatie (zowel klinische observatie als onderzoek) van het kind beter zicht te krijgen op de aanmeldingsproblemen. Daarnaast is de samenwerking met de ouders/context, naast eventuele andere hulpverleners, zeer belangrijk om een goed zicht te krijgen op de problematiek. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van een grondig anamnestisch onderzoek waarin de ontwikkeling van het kind, de gezinsfactoren en de familiale geschiedenis een belangrijke plaats krijgen.

Bij het formulering van de diagnose vertrekken we vanuit een kwalitatieve omschrijving van zowel het cognitief (denken), affectief (gevoelens ) en relationeel functioneren van het kind in zijn gezin/context.

Therapeutisch kiezen we voor een geïntegreerd model waarin zowel cognitief-gedragstherapeutische, psychodynamische als accenten uit het systeem- en contextueel denken opgenomen zijn. Daarnaast vormen principes uit de hechtingstheorie van Bowlby, mentalisatiebevorderende therapie en ontwikkelingspsychologie m.b.t. de noodzakelijke leeftijdsaangepaste ontwikkelingstaken, de basis van onze werking. Deze trachten we toe te passen binnen een positief begrenzend leefgroepsklimaat. 

 

Methodiek

Groepsgebeuren

Binnen de zeer gestructureerde en begrenzende omgeving van de leefgroep krijgt ieder kind een individueel therapieplan dat opgebouwd is uit individuele en groepstherapieën, in combinatie met georganiseerde en vrije leefgroepsactiviteiten.

De werking binnen de leefgroep is gebaseerd op de Axenroos van N. Cuvelier, een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt ons een kader om op een veilige manier (a.d.h.v. dierensymbolen) te praten over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Zo kan er makkelijker stil gestaan worden bij het eigen gedrag en het effect hiervan op de andere. Het vormt de rode draad doorheen de activiteiten en therapieën tijdens de opname.

Naast de Axenroos is er ook een specifiek stappenplan, het Axenplan genaamd. Tijdens de opname kunnen kinderen evolueren doorheen verschillende stappen die elk een kleur hebben. Iedere stap geeft meer vrijheden maar ook meer verantwoordelijkheden. Deze groepsgerichte en gestructureerde aanpak leert de kinderen stil te staan bij hun gedrag, hun verantwoordelijkheid hiervoor en de gevolgen ervan voor henzelf en hun omgeving.

Binnen de groepstherapieën wordt er met verschillende  methodieken gewerkt, zoals ‘ervaringsgericht leren’ (EVL) en mentalisatiebevorderende therapie. Hierdoor  krijgen kinderen meer inzicht en voeling met hun denk- en belevingswereld en die van anderen en hoe dit de interacties/relaties  beïnvloedt. Hierbij staat het ervaren van en het reflecteren over,  centraal.

 

Individuele benadering

Gezien de hechting een fundamentele rol speelt in de ontwikkeling van een kind en essentieel is voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling trachten wij het uit- en opbouwen van relaties te stimuleren. Dit doen we zowel in de leefgroepwerking  als tijdens de individuele therapieën. In de leefgroepwerking krijgt het kind in de eerste week van de opname een individuele begeleider (‘wegwijzer’) toegewezen, die het kind van dichtbij opvolgt en de aanspreekfiguur is voor het plannen en organiseren van persoonlijke zaken van het kind.

In de individuele therapieën (psychotherapie en creatieve therapie) krijgt het kind de kans om zijn innerlijke belevingswereld te tonen, te begrijpen en te verwerken, dit alles binnen een veilig kader waarin de vertrouwensrelatie met de therapeut centraal staat.

 

Contextuele benadering

Een kind hangt onlosmakelijk vast aan zijn omgeving. Daarom is het essentieel om de ouders of het gezinsvervangend milieu zoveel als mogelijk te betrekken tijdens de opname van het kind. Zie ook Samenwerken met ouders.

 

Medicatie

Indien nodig kan medicatie opgestart, opgevolgd of aangepast worden.

Samenwerken met ouders

Een kind hangt onlosmakelijk vast aan zijn omgeving. Daarom is het essentieel om de ouders of het gezinsvervangend milieu zoveel als mogelijk te betrekken tijdens  de opname van het kind. Dit doen we door een zo ruim mogelijk bezoekaanbod aan te bieden, alsook door de ouders (twee)wekelijks uit te nodigen bij de sociale dienst.

Tijdens de observatiefase wordt in een eerste fase gezinsanamnese besproken. Tijdens de behandeling  wordt er gewerkt aan het bevorderen van een zo goed mogelijke affectieve afstemming tussen ouder-kind en het inzichtelijk werken rond de belevingswereld van het kind.
Ook het afstemmen van de bezoekregeling op de persoonlijke noden gebeurt in overleg met de sociale dienst.

Indien aangewezen kan er ook familietherapie opgestart worden.

Ook binnen de leefgroepwerking maken  we ruimte voor de ouders. Dit doen we door contactmomenten te organiseren voor en na het bezoek en de weekends. Daarnaast organiseren we minimaal 2 maal per jaar een open leefgroepsmoment waarbij de ouders langs komen en uitleg krijgen over de leefgroep.

Team

Kinder- en Jeugdpsychiater

Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak.

 

Kinderpsychologe

Ziet de kinderen gemiddeld twee maal per week om samen te spelen en te praten over de dingen die moeilijk lopen om zo samen met het kind te zoeken wat er aan de hand is. Op basis daarvan worden de problemen aangepakt. Naast de gesprekken met de kinderen, ondersteun ik mee het team.

 

Sociale dienst en gezinsbegeleider

Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname.  Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden  in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s)worden doorheen de opname regelmatig gezien door de sociaal werker. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de sociale dienst afgesproken.

 

Coördinator

Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking.

 

Groepsleiding

Wij begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elk kindje krijgt tijdens de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider (‘wegwijzer’). Dit is steeds iemand van de groepsleiding die het kind van dichtbij volgt.

De nachtverpleegkundigen staan paraat wanneer de kinderen slapen.

 

Ergo-en creatief therapeute

Begeleidt de kinderen wekelijks, zowel individueel als in kleinere groepjes, in creatieve en/of ergotherapie. Daarnaast staat ze ook in voor de wekelijkse kookactiviteit samen met de kinderen.

 

Bewegingstherapeut

Geeft wekelijks de bewegingstherapie en organiseert tweewekelijks  een activiteit rond Ervaringsgericht Leren.

 

Klasjuf

Geeft les, hetzij individueel hetzij in kleine groep. Er wordt les gegeven in zowel rekenen als taal (eventueel ook Frans). Eén keer per week is er ook een WERO-les (wereldoriëntatie).

 

Logopediste

Geeft taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

 

Onderwijscoördinator

Is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderwijs en aanspreekpunt voor de school en het CLB. Zorgt voor het opsturen van het medisch- en aanwezigheidsattest, het opvragen en opvolgen van de schoolse taken, …

Onderwijs

Na overleg met het team krijgt het kind zo vlug mogelijk les (meestal vanaf de tweede opnameweek). Dit gebeurt ofwel individueel of in kleine groep, afhankelijk van de problematiek en het leerniveau. Gemiddeld worden er 4 lesuren (1 lesuur = 45 minuten) per week voorzien waarin rekenen, taal , WERO (Wereldoriëntatie)  en eventueel Frans gegeven wordt. Welke leerinhouden aan bod komen wordt bepaald door de specifieke noden van het kind en door de thuisschool.

De schoolcoördinator verzorgt de contacten met de thuisschool.

Dag in beeld

Tijdens het schooljaar worden de kinderen iedere morgen om 7 uur gewekt door de groepsleiding. Tijdens schoolvakanties is dit een uurtje later. De kinderen krijgen dan de tijd om zich klaar te maken en de kamer wat op te ruimen. Daarna gaan we samen ontbijten.

Vanaf 8u30 wordt de dag ingedeeld in werkblokken. Een werkblok duurt 45 minuten. Die werkblokken worden ingevuld met individuele, groepstherapieën en lesblokken. Tussendoor is er ook tijd voor ontspanning en activiteiten waarbij de kinderen ofwel binnen ofwel in onze tuin kunnen spelen. In de namiddag wordt dagelijks een activiteit voorzien (knutselen, thema-activiteit, start to run, zwemmen, ervaringsgericht leren, sessie rond de Axenroos, bewegingstherapie, naar de bibliotheek gaan, …).

Om 8u00 is er ontbijt, om 10u00 is er soep, het middagmaal wordt om 11u45 geserveerd, om 15u00 wordt er fruitsap en een koek voorzien, om 17u30 is er het avondmaal.

Dagelijks zijn er ook enkele kamermomenten voorzien. Tijdens een kamermoment krijgt het kind de kans om even tot rust te komen en een moment alleen te zijn. Deze momenten worden ook gebruikt door de groepsleiding om een individueel gesprek te hebben met het kind.

’s Avonds is er mogelijkheid om naar TV te kijken in de leefgroep. Om 20u30 (tijdens de vakantie om 21u) wordt gevraagd de lichten uit te doen en te gaan slapen.

Opnameverloop

Ingeval van een volledige opname verblijft het kind of de jongere zowel overdag als ’s nachts in De Korbeel. Soms kan het aangewezen zijn dat de jongere enkel overdag opgenomen wordt of enkel ’s nacht.

Tijdens de week zijn er diverse bezoekmomenten. Afhankelijk van het verloop van de behandeling  kan het kind of de jongere ook tijdens het weekend naar huis.

Een opname begint met een observatieperiode die gemiddeld een 6- tot 8-tal weken duurt.  Doorheen deze periode wordt het probleem vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) bekeken:

  1. medisch-psychiatrisch (arts)
  2. psychologisch (psycholoog)
  3. contextueel (zowel via contacten met de ouders, verwijzers, school, …)
  4. paramedisch (ergotherapeut, logopedist, creatieve therapeut, observaties tijdens het onderwijs)
  5. verpleegkundigen / opvoeders

 

Na deze observatieperiode volgt een interne diagnose- en adviesbespreking. De bevindingen worden vervolgens met de ouder(s) en jongere besproken en in samenspraak wordt bepaald wat de meest geschikte hulpverlening is:   

  1. verdere opname, al dan niet in combinatie met het naar school gaan
  2. ambulante therapie
  3. doorverwijzing naar een andere voorziening

 

De duurtijd van een opname is afhankelijk van de vooruitgang die geboekt wordt en varieert dus van kind tot kind en van problematiek tot problematiek.  

Bezoek

De bezoekregeling tijdens de week, het op weekend gaan, telefoonafspraken, …,  worden steeds besproken met de sociale dienst tijdens de oudergesprekken.

 

Bezoekuren tijdens de week:

Dinsdag en donderdag:
van 18u15 tot 19u30

Woensdagnamiddag:
van 15u00 tot 17u30 of
van 15u00 tot 19u30 of
van 18u15 tot 19u30

 

Weekendregeling

De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagmorgen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, en dit enkel na toestemming  van de behandelend psychiater.

Praktisch

In opbouw.

Sfeerbeelden

In opbouw.