Het diagnostisch onderzoek wordt meestal gespreid over meerdere sessies.

Anamnese

Het anamnesegesprek is een gesprek met de ouder(s).  Tijdens dit gesprek staan we stil bij de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en de plaats dat uw kind binnen de familie en de familiegeschiedenis inneemt. We gaan in dit gesprek ook diepgaand in op de problemen die zich momenteel voordoen en de gevolgen hiervan op diverse domeinen (school, vrijetijdsactiviteiten, sociaal).

Psychologisch onderzoek

Tijdens het psychologisch onderzoek (2 x 2 uur)  brengen we de intellectuele mogelijkheden, concentratie-capaciteiten en emotioneel-sociale ontwikkeling van uw kind in kaart. Dit gebeurt aan de hand van zowel een gesprek met het kind als via testen en vragenlijsten.

Kinderpsychiatrisch onderzoek

Via een interview en eventueel spelobservatie krijgt de kinder- en jeugdpsychiater een beter zicht op het ontwikkelingsniveau en de emotionele belevingen.

Bespreking

Nadat alle onderzoeken gebeurd zijn, bespreekt de kinder- en jeugdpsychiater de bevindingen met de ouders. Op basis van die bevindingen stellen we de best geschikte behandeling voor. Behandeling of therapie kan in De Korbeel plaatsvinden maar er kan ook doorverwezen worden naar andere diensten die omwille van hun specialiteit of omwille van praktische redenen (bv. afstand van thuis) beter aangewezen zijn. Ingeval van doorverwijzing bespreken we onze onderzoeksbevindingen met de betrokken dienst, bezorgen we hen het dossier en volgen we de therapie verder op via regelmatige contacten.
Mensen centraal in zorg