Ingeval van een volledige opname verblijft het kind zowel overdag als ’s nachts in De Korbeel. Soms kan het aangewezen zijn dat de jongere enkel overdag opgenomen wordt of enkel ’s nacht.

Tijdens de week zijn er diverse bezoekmomenten. Afhankelijk van het verloop van de behandeling kan het kind of de jongere ook tijdens het weekend naar huis. 

De duurtijd van een opname is afhankelijk van de vooruitgang die geboekt wordt en varieert dus van kind tot kind en van problematiek tot problematiek.

Observatieperiode

Een opname begint met een observatieperiode die gemiddeld een 6- tot 8-tal weken duurt.  Doorheen deze periode wordt het probleem vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) bekeken: 

  1. medisch-psychiatrisch (arts)
  2. psychologisch (psycholoog)
  3. contextueel (zowel via contacten met de ouders, verwijzers, school, …)
  4. paramedisch (ergotherapeut, logopedist, creatieve therapeut, observaties tijdens het onderwijs)
  5. verpleegkundigen / opvoeders

Diagnose en advies

Na deze observatieperiode volgt een interne diagnose- en adviesbespreking. De bevindingen worden vervolgens met de ouder(s) en jongere besproken en in samenspraak wordt bepaald wat de meest geschikte hulpverlening is: 

  1. verdere opname, al dan niet in combinatie met het naar school gaan
  2. ambulante therapie
  3. doorverwijzing naar een andere voorziening
Mensen centraal in zorg