Leefgroep 1 is de peuter- en kleutergroep en biedt plaats voor 10 jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar. Kinderen kunnen bij ons terecht als er moeilijkheden zijn met betrekking tot  de opvoeding, de ontwikkeling, het gedrag, het denken, …

De leefgroep is een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur.

Er zijn verschillende opnamemogelijkheden. De peuters en kleuters kunnen volledig opgenomen worden (zowel overdag als 's nachts) of enkel overdag of 's nachts. Ook kan een volledige opname evolueren naar enkel een dagopname.

Overdag verblijven de peuters en kleuters in de leefgroep waar er activiteiten met de groep georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook verschillende individuele en groepstherapieën. 
Het algemeen opvoedkundig  kader is gebaseerd op de principes van Triple P. Dit staat voor Positive Parenting Program, een programma dat zijn oorsprong kent in Australië. Dit start met het creëren van een veilige, warme en gestructureerde omgeving waarin we op een positieve manier in relatie treden met het kind en realistische verwachtingen formuleren.

Psychotherapeutisch kiezen we voor een geïntegreerd model waarbij we zowel gedragstherapeutisch als psychodynamische principes hanteren binnen een contextueel denkkader.

Kinderpsychiater

Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak
.
Kinderpsychologe

Ziet de kinderen gemiddeld 2 keer per week in functie van (cognitief en belevings-) onderzoek, ouder-kind observaties en/of speltherapie. Daarnaast ondersteunt ze mee het team. De kinderpychologe maakt ook deel uit van het infantteam.
Contextbegeleider

Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname.  Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden  in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de sociaal werker. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de sociale dienst afgesproken.
Coördinator

Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking.
De groepsleiding

Begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elke kindje krijgt de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider: PLIMO die zorgt voor Plezierige Individuele Momenten samen met het kind.De nachtverpleegkundigen staan paraat wanneer de kindjes slapen.
De klasjuf

De klasjuf ziet de kinderen dagelijks individueel of in kleine groepjes in haar klasje. Daar krijgen de kindjes aangepaste werkjes die de ontwikkeling stimuleren.  Er wordt geoefend op leren luisteren, woordenschat, gericht werken (van links naar rechts, van boven naar onderen), fijne motoriek (goede pincetgreep, leren knippen,…), oog-hand coördinatie, puzzelen, logische reeksen, kleuren leren sorteren en benoemen, voorbereidende rekenbegrippen,
De logopediste

Naast onderzoek rond de taalontwikkeling geeft de logopediste ook taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.
De bewegingstherapeute

Staat in voor het psychomotorisch onderzoek alsook voor de bewegingstherapie (o.a. Sherborne, zwemmen, schrijfdans, …).
De onderwijscoördinator

Is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderwijs en aanspreekpunt voor de school en het CLB. Zorgt voor het opsturen van het medisch- en aanwezigheidsattest, het opvragen en opvolgen van de schoolse taken,
Gezien  de jonge leeftijd van de kindjes (0-7 jaar) is  samenwerking met de ouder(s) heel belangrijk. Zij zijn namelijk de belangrijkste zorgfiguren voor de kinderen . Daarom betrekken we de ouders  zo veel mogelijk bij onze werking en de behandeling van hun  kind. Dit doen we door frequente individuele gesprekken met de ouders te organiseren. Tijdens die momenten kunnen ouders vragen stellen en horen ze hoe hun kind het stelt in de leefgroep.

Wekelijks wordt er ook een ‘zoefboekje’ ingevuld en meegegeven naar huis. Hierin staat wat er tijdens de week allemaal gebeurd is, of het kind bepaalde zaken moet meebrengen de volgende week, wat  werkpuntjes zijn,  enz. Gezien we intensief samenwerken met de ouders worden er  ook ouder-kind therapieën georganiseerd bij de kinderpsychologe en/of de bewegingstherapeute.

Tijdens de opname krijgen de ouders ook de kans om een gesprek te hebben met alle teamleden. Dit kan op een van onze open leefgroepsmomenten, tijdens een oudercontact met de therapeuten of op vraag van een ouder.
De bezoekregeling tijdens de week, het op weekend gaan, telefoonafspraken, …,  worden steeds besproken met de sociale dienst tijdens de oudergesprekken.

Bezoekuren tijdens de week

Dinsdag en donderdag: van 18u00 tot 19u15
Woensdagnamiddag: van 13u30 tot 17u00 

Weekendregeling

De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagmorgen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, en dit enkel na toestemming  van de behandelend psychiater.
Dit gedeelte is in opbouw
Dit gedeelte is in opbouw.

De infantwerking richt zich tot kinderen tussen 0 en 5 jaar. Omdat op die leeftijd de kinderen zich het meest spontaan gedragen wanneer de ouders aanwezig zijn, verblijven de ouder(s) gedurende de dag samen met de baby/peuter/kleuter in het ziekenhuis, waar zij beschikken over een aangename, eigen ruimte.

De observatie loopt over twee dagen:
De eerste dag  bestaat uit een observatie, zowel thuis als in de klas of crèche.  
De tweede dag wordt het kind samen met een ouder of betrokkene uitgenodigd voor een dagopname. Tijdens die dag wordt het kind zowel individueel als in ouder-kind situaties geobserveerd door de kinderpsychologe.

Daarnaast wordt ook nog een sociale en ontwikkelingsanamnese afgenomen door de sociaal werker en wordt er een kinderpsychiatrisch onderzoek gepland bij de kinderpsychiater. Na de observatie is er overleg tussen de verschillende teamleden, gevolgd door een adviesgesprek samen met de ouders en de kinderpsychiater.
Mensen centraal in zorg