Leefgroep 3 is een leefgroep waar jongeren (meisjes en jongens) kunnen opgenomen worden tussen 12 en 18 jaar. Er is plaats voor 10 jongeren.

Er zijn verschillende opnamemogelijkheden. De jongeren kunnen volledig opgenomen worden (zowel overdag als 's nachts) of enkel overdag of 's nachts. Ook kan een volledige opname evolueren naar enkel een dagopname.

Overdag verblijft de jongere in de leefgroep waar er activiteiten met de groep georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook verschillende individuele en groepstherapieën. 

Individuele sessies

Kinder- en Jeugdpsychiater

Gedurende de opname in De Korbeel heeft elke jongere gesprekken met de jeugdpsychiater zodat hij de jongere beter leert kennen en begrijpen. De jongeren kunnen zelf ook een extra gesprek aanvragen bij de psychiater om te spreken over elk onderwerp dat ze belangrijk vinden: de moeilijkheden, de ouders, de medicatie, de school, weekends, vakanties, enz.

Ook de ouders kunnen steeds, wanneer ze dit wensen, een gesprek hebben met de jeugdpsychiater.

Psychotherapie

De psychologe doet een psychologisch onderzoek bij de jongere. Aan de hand van gesprek, vragenlijsten, tekeningen, verhalen, testen, … leert ze zo de jongere beter kennen.

Samen wordt er ook door het levensverhaal gewandeld om zo een beter beeld te krijgen op het verleden, vroegere gebeurtenissen, enz. Op basis van de bevindingen wordt vervolgens de  focus gelegd op de toekomst: wat wil de jongere nog allemaal bereiken en wat is hier voor nodig.
Ergotherapie

De focus van de ergotherapie  ligt zowel  op het opdoen van succeservaringen als op het leren functioneren in het dagelijks leven. Naast handvaardigheidsactiviteiten (vb naaien, figuurzagen, …) zijn de activiteiten ook gericht op zelfstandigheidstraining en vrijetijdsinvulling. Praktische zaken worden aangeleerd zoals huishoudelijke vaardigheden, instaan voor zelfzorg of omgaan met geld. Er wordt ook een planning opgemaakt om de vrije tijd op een gevarieerde manier in te vullen.
Creatieve therapie

In de creatieve therapie  staat het werken met beeldend materiaal centraal.  Het werken met verschillende materialen, beelden en thema’s laat toe om de eigen gedachten, gevoelens en gewaarwordingen uit te drukken en deze vorm te geven in een werkstuk. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Groepssessies

Friends

Heb je soms het gevoel dat er jou niets lukt? Zie je op tegen zaken als bv. naar school gaan of  voor je mening uitkomen tegen iemand anders? Als dat zo is, kan je wel iets leren van ‘Friends’. Gedurende 10 sessies leer je - aan de hand van doe-opdrachten -  meer zelfvertrouwen te krijgen en negatieve gedachten uit te dagen.

Bewegingstherapie

Wekelijks is er bewegingstherapie in de sportzaal onder begeleiding van de  bewegingstherapeut. Deze sessies zijn vooral gericht op  het 'samen-sporten' en leren omgaan met 'win- en verliessituaties'. Uiteraard zijn ook doorzetting en uithouding van belang tijdens deze activiteiten.

Ervaringsgericht leren

Deze groepsactiviteit wordt buiten het ziekenhuis georganiseerd.  Na het uitvoeren van een opdracht of oefening wordt op een actieve manier nagedacht over de eigen rol en houding van een jongere binnen  de groep. Door hierbij stil te staan krijgt de jongere een zicht op welk gedrag tot welke effecten leidt, wat anders kan, enz.  Het uiteindelijke doel is om datgene wat geleerd werd tijdens het ervaringsgericht leren,  toe te passen in de leefgroep en het dagdagelijkse leven.
Groepscrea

Aan de hand van opdrachten leren jongeren verschillende materialen en hun mogelijkheden ontdekken. Door zowel individueel als in groep te werken leren jongeren iets bij over henzelf en over hoe ze functioneren in groep.

Familietherapie

Door de ervaren problemen kunnen de relaties tussen de gezinsleden soms onder druk komen te staan. In die gevallen kan familietherapie aangewezen zijn.  De familiegesprekken worden begeleid door iemand van de sociale dienst die opgeleid is als familietherapeut.   

Tijdens de gesprekken kan er vrij gesproken worden over de zorgen, moeilijkheden en verwachtingen. De  familietherapeut bewaakt dat er naar elkaar geluisterd wordt en helpt de jongere en de ouders in het maken van afspraken over hoe  bepaalde zaken anders aangepakt kunnen worden. 

Ouderbegeleiding

De opname van een jongere gaat altijd gepaard met een ouderbegeleiding. 

Tijdens de ouderbegeleiding komen volgende zaken aan bod:  

 • Het bespreken van de praktische aspecten verbonden aan de opname (bv. bezoekregeling,  op weekend gaan, …).
 • Gedurende de observatieperiode wordt het levensverhaal van de jongere en het gezin in kaart gebracht.
 • Tijdens de behandeling  worden samen met de ouders de problemen verkend en besproken  hoe de opvoeding kan meehelpen om de problemen op te vangen.
Kinder- en jeugdpsychiater

Begeleidt het team, ziet regelmatig de jongere en de ouder(s) en beslist in samenspraak over eventuele medicatie

Psychologe

Doet psychologisch onderzoek bij de jongeren en geeft zowel individuele als groepspsychotherapie

Sociale dienst en gezinsbegeleider

Begeleidt de ouders en het gezin

Coördinator

Ondersteunt het team in het dagelijkse werk en zorgt voor de praktische organisatie

Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.

Nachtverpleegkundige

Is de aanwezige verpleegkundige 's avonds bij het slapen gaan en 's nachts

Leerkracht

Geeft les aan de jongeren en dit zowel individueel als in groep

Crea- en ergotherapeute

Biedt de jongeren ergo- en creatieve therapie aan, zowel individueel als in groep 

Bewegingstherapeut

Geeft bewegingstherapie en ervaringsleren aan de jongeren

Onderwijscoördinator

Is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderwijs en aanspreekpunt voor de school en het CLB. Zorgt voor het opsturen van het medisch- en aanwezigheidsattest, het opvragen en opvolgen van de schoolse taken, …
Naast het werken met de jongere hechten we ook veel belang aan het werken met de ouders en het gezin. Zowel in het werken met de jongere als in het werken met de ouders staat de "samenwerkingsrelatie" centraal.

Ouderbegeleiding

De opname van een jongere gaat altijd gepaard met een ouderbegeleiding. 

Tijdens de ouderbegeleiding komen volgende zaken aan bod:  

 • Het bespreken van de praktische aspecten verbonden aan de opname (bv. bezoekregeling,  op weekend gaan, …).
 • Gedurende de observatieperiode wordt het levensverhaal van de jongere en het gezin in kaart gebracht.
 • Tijdens de behandeling  worden samen met de ouders de problemen verkend en besproken  hoe de opvoeding kan meehelpen om de problemen op te vangen.

Familietherapie

Door de ervaren problemen kunnen de relaties tussen de gezinsleden soms onder druk komen te staan. In die gevallen kan familietherapie aangewezen zijn.  De familiegesprekken worden begeleid door iemand van de sociale dienst die opgeleid is als familietherapeut.   

Tijdens de gesprekken kan er vrij gesproken worden over de zorgen, moeilijkheden en verwachtingen. De  familietherapeut bewaakt dat er naar elkaar geluisterd wordt en helpt de jongere en de ouders in het maken van afspraken over hoe  bepaalde zaken anders aangepakt kunnen worden. 

De bezoekregeling tijdens de week, het op weekend gaan, telefoonafspraken, …,  worden steeds besproken met de sociale dienst tijdens de oudergesprekken. 

Bezoekuren tijdens de week

Dinsdag en donderdag
 • van 17u30 tot 19u30

Woensdagnamiddag
 • van 15u00 tot 17u30 of 
 • van 15u00 tot 19u30 of 
 • van 18u15 tot 19u30

Weekendregeling

De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagmorgen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, en dit enkel na toestemming  van de behandelend psychiater.

Leefregels

Aangezien de jongere in groep leeft, zijn er een aantal leefregels. Zo zijn er concrete afspraken rond het samen eten, samen tv kijken, GSM gebruik, enz. Graag verwijzen wij ook naar het ziekenhuisreglement.

Leefgroepvergadering

Dit is een vergadering van de begeleiders en jongeren per leefgroep. Tijdens deze vergadering kunnen de jongeren praktische zaken bespreken, voorstellen doen voor activiteiten, enz. Hier beslissen de begeleiders en jongeren ook wat er zal gekookt worden en wordt het weekprogramma vastgelegd.

Wegwijzer - Individuele begeleider

Tijdens de observatieperiode (eerste 6 weken van de opname) krijgt elke jongere een wegwijzer. Een wegwijzer is iemand van de begeleiding die de jongere gedurende de observatieperiode van dichtbij volgt. Elke jongere krijgt ook een schriftje waarin men zaken kan schrijven naar hun wegwijzer (moeilijkheden, praktische vragen, enz.).

Indien de jongere na de observatieperiode verder opgenomen blijft, krijgt de jongere een Individuele Begeleider (IB) toegewezen  (meestal is dit de wegwijzer van tijdens de observatieperiode). De IB blijft de jongere wegwijs maken doorheen de opname en volgt ook de praktische zaken mee op.

Stappenplan

We werken in de leefgroep met een stappenplan waarin de jongere toenemende verantwoordelijkheden kan verwerven. Elke stap houdt specifieke afspraken in. Op die manier wordt er binnen een zorgende begrenzing gewerkt aan meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Therapieschema

Elke jongere krijgt per week een therapieschema (te vergelijken met een agenda) waarin zowel de leefgroep activiteiten als de therapieën overzichtelijk weergegeven staan.

"Ik werk"

Het “ik werk” houdt in dat er rond verschillende persoonlijke thema's gewerkt wordt (school, vrienden, zelfbeeld, gezin, zelfstandigheid, enz.) zodat de jongere de kans krijgt om zijn belevingen hierrond te brengen.

Activiteiten

Naast de  individuele en groepssessies zijn er verschillende activiteiten die deel uitmaken van het therapieschema:

 • Thema-activiteit
 • Fitness
 • Zwemmen
 • Koken
 • Ontspanningsactiviteiten
 • Krantopdrachten / nieuws
 • Bibliotheek
 • 'Even stilstaan'
 • Vrije werkblokkken
 • ...

Dit gedeelte is in opbouw.
Mensen centraal in zorg