Leefgroep 2 is een leefgroep waar meisjes en jongens kunnen opgenomen worden tussen 7 en 12 jaar. 

Er is plaats  voor 10 kinderen.

Er zijn verschillende opnamemogelijkheden. De kinderen kunnen volledig opgenomen worden (zowel overdag als 's nachts) of enkel overdag of 's nachts. Ook kan een volledige opname evolueren naar enkel een dagopname.

Overdag verblijven de kinderen in de leefgroep waar er activiteiten met de groep georganiseerd worden. Daarnaast zijn er ook verschillende individuele en groepstherapieën. 
Doorheen het volledige opnametraject kiezen we voor een multidisciplinaire werking waarbinnen iedereen volgens de eigen expertise het kind en zijn context benadert. De problemen bij aanmelding begrijpen we ... lees verder
Kinder- en Jeugdpsychiater

Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak. 

Kinderpsychologe

Ziet de kinderen gemiddeld twee maal per week om samen te spelen en te praten over de dingen die moeilijk lopen om zo samen met het kind te zoeken wat er aan de hand is. Op basis daarvan worden de problemen aangepakt. Naast de gesprekken met de kinderen, ondersteun ik mee het team. 

Sociale dienst en gezinsbegeleider

Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname.  Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden  in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s)worden doorheen de opname regelmatig gezien door de sociaal werker. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de sociale dienst afgesproken. 

Coördinator

Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking. 

Groepsleiding

Wij begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elk kindje krijgt tijdens de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider (‘wegwijzer’). Dit is steeds iemand van de groepsleiding die het kind van dichtbij volgt.

Nachtverpleegkundigen 

Staan paraat wanneer de kinderen slapen. 

Ergo-en creatief therapeute

Begeleidt de kinderen wekelijks, zowel individueel als in kleinere groepjes, in creatieve en/of ergotherapie. Daarnaast staat ze ook in voor de wekelijkse kookactiviteit samen met de kinderen. 

Bewegingstherapeut

Geeft wekelijks de bewegingstherapie en organiseert tweewekelijks  een activiteit rond Ervaringsgericht Leren. 

Klasjuf

Geeft les, hetzij individueel hetzij in kleine groep. Er wordt les gegeven in zowel rekenen als taal (eventueel ook Frans). Eén keer per week is er ook een WERO-les (wereldoriëntatie). 

Logopediste

Geeft taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben. 

Onderwijscoördinator

Is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderwijs en aanspreekpunt voor de school en het CLB. Zorgt voor het opsturen van het medisch- en aanwezigheidsattest, het opvragen en opvolgen van de schoolse taken, …
Een kind hangt onlosmakelijk vast aan zijn omgeving. Daarom is het essentieel om de ouders of het gezinsvervangend milieu zoveel als mogelijk te betrekken tijdens  de opname van het kind. Dit doen we door een zo ruim mogelijk bezoekaanbod aan te bieden, alsook door de ouders (twee)wekelijks uit te nodigen bij de sociale dienst. 

Tijdens de observatiefase wordt in een eerste fase gezinsanamnese besproken. Tijdens de behandeling  wordt er gewerkt aan het bevorderen van een zo goed mogelijke affectieve afstemming tussen ouder-kind en het inzichtelijk werken rond de belevingswereld van het kind. Ook het afstemmen van de bezoekregeling op de persoonlijke noden gebeurt in overleg met de sociale dienst.

Indien aangewezen kan er ook familietherapie opgestart worden. 

Ook binnen de leefgroepwerking maken we ruimte voor de ouders. Dit doen we door contactmomenten te organiseren voor en na het bezoek en de weekends. Daarnaast organiseren we minimaal 2 maal per jaar een open leefgroepsmoment waarbij de ouders langs komen en uitleg krijgen over de leefgroep.

De bezoekregeling tijdens de week, het op weekend gaan, telefoonafspraken, …,  worden steeds besproken met de sociale dienst tijdens de oudergesprekken. 

Bezoekuren tijdens de week

Dinsdag en donderdag
  • van 18u15 tot 19u30

Woensdagnamiddag
  • van 15u00 tot 17u30 of 
  • van 15u00 tot 19u30 of 
  • van 18u15 tot 19u30

Weekendregeling

De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagmorgen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, en dit enkel na toestemming  van de behandelend psychiater.

Dit gedeelte is in opbouw.
Dit gedeelte is in opbouw.
Mensen centraal in zorg