Administratieve zaken

 • Identiteitskaart / geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie
 • Medicatie
  • Een overzicht van de medicatie die uw kind momenteel neemt, opgemaakt door de huisarts of verwijzende arts
  • Attest van de mutualiteit indien er sprake is van medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is.
 • Formulier van een eventuele hospitalisatieverzekering 

Persoonlijke benodigdheden

 • Kledij
 • Pyjama + knuffel
 • Sportkledij + zwemgerief
 • Toiletgerief
 • Bril / lenzen
Mensen centraal in zorg