Logo De Korbeel

De Korbeel

 

De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie te Kortrijk, gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie.
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht ingeval van gedragsproblemen, psychische moeilijkheden (o.a. psychose, depressie, suïcidegedachten, eetstoornissen, angststoornissen,…),  ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) of schoolse problemen (o.a. schoolweigering).

De Korbeel heeft zowel een ambulante als residentiële werking.

In de ambulante werking kom je op afspraak bij de arts of een andere hulpverlener. Tijdens deze momenten worden de problemen  eerst in kaart gebracht om vervolgens de meest geschikte behandeling te bepalen.  Om een goed beeld te krijgen van de ervaren moeilijkheden worden er soms observaties in de klas en thuis gedaan. Als de problemen groter zijn en het leven in het gezin of het naar school gaan heel moeilijk wordt, kan er gekeken worden voor een opname in één van onze leefgroepen.

Ingeval van opname (residentiële werking) zijn er - afhankelijk van de nood en vraag - verschillende opnamemogelijkheden. Je kan volledig opgenomen worden of enkel overdag of ’s nachts.  Ook kan een volledige opname evolueren naar een dagopname.

Binnen de Korbeel is er ook een specifiek aanbod met betrekking tot crisissituaties, infants (kinderen tussen 0 en 5 jaar) en thuisbegeleiding.

 

Waar kan ik terecht met mijn hulpvraag?

Indien u een afspraak wenst bij een arts kan u contact opnemen met het klinisch secretariaat op het nummer 056/24 53 37. Via een afspraak met de arts kan het probleem dan verder in kaart gebracht worden.

Soms kan het zijn dat de situatie onhoudbaar is en  een opname het meest aangewezen lijkt. In dat geval kan u telefonisch aanmelden via  de sociale dienst. Hiertoe contacteert u de receptie van het ziekenhuis via het nummer 056/24 52 59. Na de telefonische aanmelding wordt de hulpvraag intern besproken in het multidisciplinair team. Wanneer er opnamemogelijkheid is, wordt u gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek verkend, de motivatie en hulpvraag in kaart gebracht, en de werking van De Korbeel toegelicht. Tijdens dit gesprek krijgt u ook alle nodige praktische informatie.

Hoe verloopt een opname?

Ingeval van een volledige opname verblijft het kind of de jongere zowel overdag als ’s nachts in De Korbeel. Soms kan het aangewezen zijn dat de jongere enkel overdag opgenomen wordt of enkel ’s nacht. Breng bij opname steeds een overzicht van de medicatie mee, opgemaakt door uw huisarts of verwijzende arts.

Tijdens de week zijn er diverse bezoekmomenten. Afhankelijk van het verloop van de behandeling  kan het kind of de jongere ook tijdens het weekend naar huis.

Een opname begint met een observatieperiode die gemiddeld een 6- tot 8-tal weken duurt.  Doorheen deze periode wordt het probleem vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) bekeken:

  1. medisch-psychiatrisch (arts)
  2. psychologisch (psycholoog)
  3. contextueel (zowel via contacten met de ouders, verwijzers, school, …)
  4. paramedisch (ergotherapeut, logopedist, creatieve therapeut, observaties tijdens het onderwijs)
  5. verpleegkundigen / opvoeders

 

Na deze observatieperiode volgt een interne diagnose- en adviesbespreking. De bevindingen worden vervolgens met de ouder(s) en jongere besproken en in samenspraak wordt bepaald wat de meest geschikte hulpverlening is:   

  1. verdere opname, al dan niet in combinatie met het naar school gaan
  2. ambulante therapie
  3. doorverwijzing naar een andere voorziening

 

De duurtijd van een opname is afhankelijk van de vooruitgang die geboekt wordt en varieert dus van kind tot kind en van problematiek tot problematiek.  

Wat is de kostprijs?

Een groot deel van de hospitalisatiekosten wordt door de ziekteverzekering gedekt. Het ziekenhuis regelt deze betaling rechtstreeks met de mutualiteit.

Hier kan u uw persoonlijke bijdrage (“het remgeld”) berekenen voor een opname in De Korbeel. Let wel: de berekende kostprijs geeft een indicatie en houdt geen garantie in voor het bedrag van de werkelijke factuur.

Duidt de soort opname aan:
Volledige opname
Dag- of nachtopname

U heeft recht op gewone/verhoogde verzekeringstegemoetkoming:
Gewone rechthebbende (uw mutualiteitscode eindigt op een 0)
Verhoogde verzekeringstegemoetkoming (uw mutualiteitscode eindigt op een 1)

Geplande opnameduur:
dagen

Geraamde kostprijs: €

Gegevensuitwisseling

PZ H Familie is aangesloten bij COZO (Collaboratief zorgplatform). Dit is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt dat verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis)  waarmee uw kind een therapeutische relatie heeft, informatie over uw kind kunnen delen in het kader van de continuïteit van de zorg.

Vooraleer informatie wordt gedeeld wordt de toestemming aan de ouders gevraagd.

Hoe?

Bij opname in het ziekenhuis zal de maatschappelijk werker of arts nagaan of u uw toestemming al hebt  gegeven (bvb bij een vroegere opname in een algemeen ziekenhuis,  bij de huisarts, of zelf via het  e-health portaal of cozo-portaal).
Indien u reeds uw toestemming heeft gegeven, hoeft u niets meer te doen.

Indien u uw toestemming nog niet hebt  gegeven, dan krijgt u de nodige informatie en de vraag om tot dit systeem toe te treden.

Wat?

Met uw toestemming is het mogelijk dat de verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis)   informatie kunnen opvragen.  Concreet worden de brieven  die opgemaakt worden bij opname en ontslag beschikbaar gesteld in het COZO-platform voor andere behandelaars.

U kunt ten allen tijde uw goedkeuring weer intrekken via uw huisarts, psychiater of via de cozo-website of e-healthportaal.

Meer informatie vindt u via deze folder en op www.cozo.be

Wat zijn mijn rechten als patiënt?

Zie 'Patiëntrechten' op de site van PZ H. Familie.