disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Groep Zorg H. Familie vzw. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de website voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groep Zorg H. Familie vzw.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@dekorbeel.be

Aansprakelijkheid

Groep Zorg H. Familie vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie op de site. Groep Zorg H. Familie vzw kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Groep Zorg H. Familie vzw geeft ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden. Groep Zorg H. Familie vzw kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

De gebruiker verbindt er zich toe 1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de site of aan derden, 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.