zorgaanbod

De Korbeel heeft als kernopdracht de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren door het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en dit op maat van én samen met het kind/de jongere en zijn omgeving

Elk kind/jongere wordt steeds als mens in z’n  totaliteit benaderd dankzij ons multidisciplinair en gespecialiseerd behandelaanbod. 

Multidisciplinaire aanpak

farmacologische en medisch-somatische behandeling

Indien aangewezen stelt de kinder- en jeugdpsychiater medicatie voor als onderdeel van het behandelplan. De opstart of aanpassingen in de voorgeschreven medicatie worden steeds in overleg en enkel na goedkeuring van de ouder(s)/voogd doorgevoerd.

Naast de aandacht voor het psychisch welbevinden wordt ook het lichamelijke welbevinden opgevolgd door de interne huisarts die wekelijks op consultatie komt op de afdeling.

psychodiagnostiek

De psycholoog voert een psychodiagnostisch onderzoek uit tijdens de observatieperiode met als doel zicht te krijgen op het cognitief, emotioneel en relationeel functioneren van het kind of de jongere. Naast een intelligentie- en belevingsonderzoek wordt op indicatie ook bijkomend onderzoek uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van observaties, vragenlijsten, gestandaardiseerde testen, projectieve testen, klinisch interview, …

Samen met de bevindingen van zowel de kinder- en jeugdpsychiater als de overige teamleden vormt het psychodiagnostisch onderzoek de basis om de juiste diagnose te stellen.

psychotherapie

Het kind of de jongere krijgt frequent individuele psychotherapie bij de psycholoog, in combinatie met behandeling door de kinder- en jeugdpsychiater. Elke psycholoog en psychiater werken via een wetenschappelijk onderbouwde psychotherapeutische aanpak aan de behandeldoelstellingen die in het multidisciplinair team werden bepaald, op basis van de bevindingen tijdens de observatieperiode.

contextwerking

Gedurende de opname van de kinderen en de jongeren wordt de context (ouders, broer, zus) heel nauw betrokken tijdens het volledige traject. Dit gebeurt op verschillende manieren: ouderbegeleiding, huisbezoek, familietherapie, specifieke behandelprogramma’s die zich richten op de relatie tussen de ouder(s) en het kind, …

ergotherapie en creatieve therapie

Samen met de ergotherapeut en creatieve therapeut gaan de kinderen en jongeren aan de slag met verschillende materialen en werkvormen. Binnen ergotherapie ligt de focus op het ervaren van successen, het opbouwen van een positief zelfbeeld en het zelfstandig leren werken. Bij creatieve therapie ligt het accent meer op het verkennen, uiten en leren omgaan met gevoelens aan de hand van verschillende materialen en werkvormen.

dans- en bewegingstherapie

Via deze lichaamsgerichte behandelvorm krijgt het kind of de jongere de mogelijkheid om op een niet-verbale manier in contact te treden met het eigen lichaam, zichzelf beter te leren kennen en te werken aan zaken waar ze tegen aan botsen in het leven. De lichaamsgerichte insteek is laagdrempelig voor kinderen en jongeren en bijzonder dankbaar voor zij die moeilijkheden ervaren om zich te uiten via woorden. Deze therapievorm wordt zowel individueel als in groep aangeboden.

onderwijs en huiswerkbegeleiding

Aan De Korbeel is een ziekenhuisschool verbonden waardoor er zowel kleuter-, basis- als secundair onderwijs wordt aangeboden. KORBEEL (BAZ) is een vestigingsplaats van de ziekenhuisschool Basisschool aan Zee en PAKO (secundair onderwijs) is een vestigingsplaats van het Zeelyceum De Haan. We opteren steeds voor ‘onderwijs op maat’ waarbij een kind of jongere volgens zijn mogelijkheden onderwijs krijgt van professionele leerkrachten, dit in samenwerking met de thuisschool waar het kind of jongere ingeschreven blijft.

In de loop van het behandeltraject is er ook de mogelijkheid dat kinderen en jongeren overdag naar de eigen school gaan en ’s avonds terug aansluiten bij De Korbeel waar er huiswerkbegeleiding wordt voorzien.

ervaringsgericht leren (evl)

Tijdens EVL worden verschillende buitenactiviteiten georganiseerd waarbij de kinderen/jongeren aan de hand van 'doe-opdrachten' nieuwe ervaringen leren opdoen. De focus tijdens deze therapiemomenten ligt voornamelijk op samenwerken, overleg, vertrouwen, grenzen verleggen, omgaan met verschillende gevoelens, … Tijdens deze therapievorm wordt veelvuldig gereflecteerd over zowel succeservaringen als zaken die moeilijker liepen tijdens de 'doe-opdrachten'.

educatieve pakketten

Binnen het therapeutisch aanbod wordt er in kleine groepen aan de slag gegaan met verschillende educatieve of therapeutische pakketten rond diverse thema’s (o.a. leren spreken over en leren omgaan met emoties; angst en depressie; sociale vaardigheden). Bij de samenstelling van de groepen wordt er vooral rekening gehouden met de noden van de kinderen/jongeren. 

morele, godsdienstige en filosofische begeleiding

Een pastorale medewerker is beschikbaar om aan de slag te gaan met spirituele en zingevingsvragen die bij de kinderen en jongeren leven. Dit kan zowel via een individueel gesprek als in groep.

Er kan ook steeds beroep gedaan worden op een vertegenwoordiger van de eigen godsdienst of levensbeschouwing van het kind of de jongere.

logopedie

Naast onderzoek rond de taalontwikkeling geeft de logopediste ook taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

leefgroepswerking en individuele begeleider

De basis van alle leefgroepen is structuur, rust en veiligheid. In de leefgroep trachten we een gezond evenwicht te zoeken tussen therapiemomenten, groepsmomenten en vrije momenten.

Ieder kind/jongere krijgt binnen de leefgroepswerking ook een individueel begeleider toegewezen; een hulpverlener waarbij het kind/de jongere steeds terecht kan.

coronavirus

Afspraken
lees meer

figuranten

lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Coronavirus

Afspraken

lees meer

Figuranten

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer