zorgprogramma's

De Korbeel beschikt over 4 gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s overeenkomstig de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.
Elk zorgprogramma is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgprogramma’s kunnen kinderen en jongeren vanaf 0 tot 18 jaar in De Korbeel terecht in functie van een wetenschappelijk onderbouwde diagnosestelling en behandeling.

Infantwerking

infantwerking

De infantwerking richt zich tot kinderen tussen 0 en 5 jaar. Omdat op die leeftijd de kinderen zich het meest spontaan gedragen wanneer de ouders aanwezig zijn, verblijven de ouder(s) gedurende één dag samen met de baby/peuter/kleuter in De Korbeel, waar zij beschikken over een aangename, eigen ruimte. Naast de observatie in De Korbeel gebeurt er ook een observatie thuis en in de klas of crèche. In combinatie met zowel een sociale en ontwikkelingsanamnese als een kinderpsychiatrisch onderzoek worden alle bevindingen besproken in het multidisciplinair team. Op basis hiervan vindt een adviesgesprek met de ouders en de kinderpsychiater plaats.

 

Er worden maandelijks 2 infantonderzoeken georganiseerd. Aanmelden kan tot alle onderzoeksmomenten ingevuld zijn. We voorzien 2 aanmeldingsperiodes:

  • Vanaf 1 september kan aangemeld worden voor onderzoeken in de periode van januari tot juni
  • Vanaf 1 februari kunnen ze terug aanmelden voor de maanden juli tot december

Als alle onderzoeksmomenten ingevuld zijn, zal dit via de nieuwspagina op deze website vermeld worden.

 

 

K-dee

k-dee

K-dee is de peuter- en kleutergroep gericht op multidisciplinaire diagnosestelling en behandeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar die moeilijkheden ervaren op het gebied van de opvoeding, de ontwikkeling, het gedrag, het denken, …


De leefgroep is een kindvriendelijke, aangename en kleinschalige omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur. Dagelijks worden er activiteiten met de groep georganiseerd in combinatie met verschillende individuele en groepstherapieën waarbij een sterke focus wordt gelegd op het kind in relatie tot de context (andere kinderen, ouders, hulpverleners …). Op die manier leert het kind op een aangepaste manier te functioneren, zowel in groep als tijdens individuele contacten. Naast de behandeling van de ervaren moeilijkheden wordt ook de nodige  stimulatie geboden om ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsniveau in lijn ligt met de leeftijd van het kind.

K-star

k-star

K-star richt zich tot kinderen tussen 6 en 12 jaar (lagere schoolleeftijd) die kampen met gedragsproblemen, psychische moeilijkheden (bv.  depressie,  angststoornissen, …), ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) of schoolse problemen (o.a. schoolweigering).  

Binnen de kleinschalige leefgroepswerking worden er dagelijks groepsactiviteiten georganiseerd waarbij er zowel pedagogisch als therapeutisch gewerkt. Daarnaast is er ook een ruim aanbod van individuele en groepstherapieën.  De ervaren moeilijkheden bij de kinderen worden steeds benaderd vanuit zowel een biologisch, psychologisch als sociaal perspectief waarbij de wederzijdse beïnvloeding tussen het kind en zijn context (oa gezin) een centrale plaats krijgt binnen het diagnoseproces en de behandeling.

K-det

k-det

K-det richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die kampen met psychische, sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblemen waardoor ze  niet meer in staat zijn om te functioneren op de belangrijkste levensdomeinen: het gezin, de school en de vrije tijd. 

Binnen het zorgprogramma van de leefgroep wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling van de eigen identiteit en persoonlijkheid. Identiteit en persoonlijkheid komen tot stand op basis van een wisselwerking tussen aanleg (aangeboren) en omgeving (relaties met anderen). Een goede relatie met de ouders is dan ook een belangrijke voedingsbodem om de talenten van de jongere tot ontwikkeling te laten komen. Zeker binnen de adolescentiefase komt ook de groep van leeftijdsgenoten steeds meer op de voorgrond. Daarom wordt er binnen de werking sterk ingezet op het aanleren van aangepaste relationele vaardigheden zodat jongeren op een positieve manier hun plaats kunnen vinden binnen de groep van leeftijdsgenoten (school, vrije tijd), het gezin. Zowel de leefgroepswerking, de individuele als groepstherapieën hebben als doel een positieve identiteitsontwikkeling bij de jongere te realiseren.

K-jotter

k-jotter

Binnen K-jotter zijn er onderstaande opnamemogelijkheden:

  • Crisisopname via de sociale dienst van de jeugdrechtbank
  • Crisisopname via het Crisismeldpunt
  • Gedwongen opname via het parket

De crisisopnames duren maximaal 2 weken en zijn voor dringende psychiatrische hulpverlening of time-out. Op vraag van de consulenten van de jeugdrechtbank kan een opname verlengd worden tot 4 weken. Gedwongen opnames via het parket duren maximaal 10 dagen tot aan de zitting met een jeugdrechter. Bij verlenging kan deze opname tot maximaal 40 dagen
duren.
 

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Open Geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo

lees meer

Open Geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer