zorgvisie

De Korbeel is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds de beste zorg op maat bieden.  Dankzij ons multidisciplinaire en gespecialiseerde zorgprogramma’s benaderen we elk kind en jongere in z’n totaliteit waarbij  het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van het herstelproces.

Onze visie

1. Kinderen en jongeren respectvol behandelen en bejegenen als mens, niet enkel als iemand met een probleem.

2. Kinderen , jongeren en hun context als persoon naar waarde schatten en hun problemen ernstig nemen.

3. De behandeling afstemmen op de persoonlijke noden van het kind/de jongere waarbij zowel het kind/de jongere als de context (ouders, broers en zussen)  participeren aan het behandel- en herstelproces.

4. Het kind / de Jongere zich veilig laten voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, waarbij er continu gewaakt wordt over een optimale patiëntenveiligheid.

5. Kinderen en jongeren stimuleren om zelfstandig keuzes te maken opdat ze de regie over hun eigen leven zouden behouden.

6. Aandacht hebben voor de sterke kanten en de talenten van de kinderen en jongeren, waarbij ze aangemoedigd worden om zichzelf verder te ontplooien in functie van hun herstel.

7. Kinderen en  jongeren ondersteunen in het omgaan met hun kwetsbaarheden en beperkingen, en ze helpen om beter te functioneren op verschillende levensdomeinen ( school, gezin, vrienden, vrije tijd, etc.).

8. De kinderen en jongeren benaderen in hun totaliteit, waarbij de diagnose en de behandeling gebeurt vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader.

9. De deskundigheid van alle teamleden maximaal inzetten en op elkaar afstemmen via multidisciplinair teamwork.

10. Onze zorgprogramma’s steeds verder optimaliseren in overeenstemming met de recentste wetenschappelijke inzichten (evidence-based).

11. Een continuïteit van zorg realiseren waarbij we steeds opteren voor de minst ingrijpende en meest doeltreffende zorgvorm voor de kinderen en jongeren.

12. Individueel begeleiderschap opnemen.

13. Ieders privacy respecteren en te allen tijde het beroepsgeheim garanderen.

14. Als hulpverleners dagelijks het engagement aangaan om ons maximaal in te zetten om onze kernopdracht te verwezenlijken: kwaliteitsvolle zorg en behandeling bieden in combinatie met excellente service.

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook fier dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Onze kwaliteitscultuur is zowel gericht op continue verbetering als op het transparant ter beschikking stellen van verschillende kwaliteitsmetingen: inspectierapporten, de effectiviteit van ons behandelaanbod, de patiënttevredenheid, etc. Deze waardevolle feedback is voor ons een belangrijke hefboom in ons voortdurend streven naar de excellente kwaliteit van onze zorg.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn. In het ethisch comité worden deze besproken met respect voor de waarden en normen van elk individu. Ook deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt enkel na positieve advisering door het ethisch comité.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegen-woordiger en recht op pijnbehandeling.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komt uitgebreid aan bod. Indien u op zoek bent naar een bepaald vormingsaanbod kan u in deze rubriek meer info vinden.

lees meer

ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - K-det

begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - K-star

ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. in de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. maar je kiest zelf hoe ver je gaat. iedereen toont begrip.

Sofie S. - K-det

Ik ervaar het team als vlot, enthousiast, zichtbare werkvreugde en bovenal zeer vriendelijk. Ik ben enorm dankbaar dat ik beroep heb kunnen doen op jullie, dit hadden we als gezin nodig.

Ouders - K-det

Begeleiders zijn super en niets is hen teveel

Een moeder - K-star

Ik wil eigenlijk niemand lastig vallen met mijn eigen muizenissen. Maar ik heb er leren over praten, ook met andere jongeren. In de groepsgesprekken kan het soms heel diep gaan, heel emotioneel. Maar je kiest zelf hoe ver je gaat. Iedereen toont begrip.

Sofie S. - K-det

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer