kinderen, jongeren & familie

Overweegt u of is uw kind in behandeling in ons ziekenhuis? U wenst meer informatie over de rechten en plichten van zowel uw kind als uzelf? Wat zijn de bezoekuren? Hoeveel kost een opname? 

Hieronder vindt u alvast de antwoorden op een aantal meest gestelde vragen.

u zoekt hulp voor uw kind?

lees meer

De Korbeel is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die kampen met:

 • gedragsproblemen
 • psychische moeilijkheden (o.a. psychose, depressie, suïcidegedachten, eetstoornissen, angststoornissen,…)  
 • ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) 
 • schoolse problemen (o.a. schoolweigering)

Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds de beste zorg op maat bieden: 

Dankzij ons multidisciplinaire en gespecialiseerde zorgprogramma’s benaderen we elk kind en jongere in z’n totaliteit waarbij  het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van het herstelproces.

wat meebrengen voor een opname?

lees meer

Administratieve zaken

 

 • Identiteitskaart / geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie
 • Medicatie
  • Een overzicht van de medicatie die uw kind momenteel neemt, opgemaakt door de huisarts of verwijzende arts
  • Attest van de mutualiteit indien er sprake is van medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is.
 • Formulier van een eventuele hospitalisatieverzekering 

 

Persoonlijke benodigdheden

 

 • Kledij
 • Pyjama + knuffel
 • Sportkledij + zwemgerief
 • Toiletgerief
 • Bril / lenzen

 

Voor uitgebreide informatie per leefgroep verwijzen we graag naar zorgprogramma's.

hoeveel kost een opname?

lees meer

Welke elementen bepalen de verblijfskost

 • Een groot deel van de hospitalisatiekosten wordt door de ziekteverzekering gedekt. Het ziekenhuis regelt deze betaling rechtstreeks met de mutualiteit.
 • Overeenkomstig de wetgeving wordt een persoonlijke bijdrage aan de patiënt gevraagd, het zogenaamde ‘remgeld’.

Deze elementen samen vormen de kostennota die maandelijks aan u wordt bezorgd. De betaling ervan kan verricht worden via de kasdienst of via overschrijving. Bij de opname zal u ter bevestiging van uw kamerkeuze een formulier worden voorgelegd ter ondertekening. Op dit formulier worden de bedragen van remgelden, supplementen en erelonen in detail vermeld.

 

Wettelijk persoonlijk aandeel in het verblijf (alle types hospitalisatie)

 

rechthebbenden op het voorkeurtarief (1)

andere rechthebbenden


PTL = persoon ten laste

met PTL

zonder PTL

gerechtigde met PTL

gerechtigde zonder PTL

descendent en werkloze met PTL

descendent en werkloze zonder PTL

1ste dag (dag van opname)

€ 6,90

€ 6,90

€ 46,69

€ 46,69

€ 34,17

€ 34,17

Vanaf de 2de dag- per dag

€ 6,90

€ 6,90

€ 19,42

€ 19,42

€ 6,90

€ 6,90

Vanaf de 91ste dag- per dag

€ 6,90

€ 6,90

€ 6,90

€ 19,42

€ 6,90

€ 6,90

Vanaf het 6de jaar- per dag

€ 6,90

€ 19,42

€ 6,90

€ 32,36

€ 6,90

€ 19,42

 

Eenmalig forfait per opname voor technische verstrekkingen (alle types hospitalisatie)

 

rechthebbenden op het voorkeurtarief (1)

andere rechthebbenden


PTL = persoon ten laste

met PTL

zonder PTL

gerechtigde met PTL

gerechtigde zonder PTL

descendent en werkloze met PTL

descendent en werkloze zonder PTL

1ste dag

-

-

€ 16,40

€ 16,40

€ 16,40

€ 16,40

 

Forfait geneesmiddelen per dag (alle types hospitalisatie) (7): € 0,80 per dag voor elke patiënt

is er onderwijs tijdens opname?

lees meer

De Korbeel is een vestigingsplaats van de ziekenhuisscholen Basisschool aan Zee en het Zeelyceum De Haan waardoor er binnen De Korbeel zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs aangeboden wordt. We opteren steeds voor “onderwijs op maat” waarbij een kind of jongere volgens zijn mogelijkheden onderwijs krijgt van professionele leerkrachten, dit in nauwe samenwerking met de thuisschool waar het kind of de jongere ingeschreven blijft. Er wordt ofwel individueel, ofwel in kleine groepjes gewerkt. De nadruk ligt niet enkel op het krijgen van onderwijs en het bijhouden van de schoolvakken, maar ook op het bijsturen van belangrijke school- en leerattitudes.

In de loop van het behandeltraject is er ook de mogelijkheid dat kinderen en jongeren overdag naar de eigen school gaan en ’s avonds terug aansluiten bij De Korbeel. Deze kinderen en jongeren krijgen binnen deze schoolgroepwerking zowel huiswerk- en studiebegeleiding als een specifiek aanbod van naschoolse activiteiten

is er bezoek mogelijk?

lees meer

De bezoekuren verschillen per leefgroep. Hieronder kan u de bezoekuren raadplegen van de verschillende leefgroepen.

patientenrechten

lees meer

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger en recht op pijnbehandeling. Lees meer.

persoonsgegevens

lees meer

Gegevensuitwisseling

 

De Korbeel is aangesloten bij COZO (Collaboratief zorgplatform). Dit is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt dat verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) waarmee uw kind een therapeutische relatie heeft, informatie kunnen delen in het kader van de continuïteit van de zorg. Vooraleer informatie wordt gedeeld wordt de toestemming aan u gevraagd.

 

Hoe?

Bij opname in het ziekenhuis zal de maatschappelijk werker of arts nagaan of u uw toestemming al hebt gegeven (bv. bij een vroegere opname in een algemeen ziekenhuis, bij de huisarts, of zelf via het e-health portaal of cozo-portaal). Indien u reeds uw toestemming heeft gegeven, hoeft u niets meer te doen. Indien u uw toestemming nog niet hebt gegeven, dan krijgt u de nodige informatie en de vraag om tot dit systeem toe te treden.

 

Wat?

Met uw toestemming is het mogelijk dat de verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) informatie kunnen opvragen. Concreet worden de brieven die opgemaakt worden bij de opname en het ontslag beschikbaar gesteld in het COZO-platform voor de andere behandelaars.

U kunt ten allen tijde uw goedkeuring weer intrekken via uw huisarts, psychiater of via de cozo-website of e-healthportaal.

 

Meer informatie vindt u op www.cozo.be

 

Verwerking van persoonsgegevens - privacyreglement

 

GDPR, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden. Meer weten over GDPR? Klik hier

Via ons privacyreglement wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen het ziekenhuis wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Lees hier het volledige privacyreglement.

ziekenhuisreglement

lees meer

Bij opname of dagtherapie sluit elk kind of jongere aan bij een leefgroep. Concreet betekent dit dat de kinderen/jongeren gedurende de duur van de behandeling samenleven met andere leeftijdsgenoten.

Om de behandeling en het samenleven in de leegroep in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen zijn er ziekenhuisregels.

Het ziekenhuisreglement kan u hier vinden.

ombudspersoon: als u een vraag, een probleem of een klacht hebt

lees meer

Iedere medewerker in De Korbeel probeert u met de beste zorgen te omringen. Toch kan het gebeuren dat uw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat u een vraag, een probleem of een klacht hebt. U kunt steeds bij elke medewerker van de afdeling uw vraag of klacht formuleren. Indien u samen niet tot een oplossing komt, spreek dan gerust de hoofdverpleegkundige aan.

Indien het probleem onopgelost blijft, kunt u bij de interne ombudsvrouw van het ziekenhuis terecht: Mevr. Virginie Meesseman. Onze ombudsvrouw zal naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. U kunt haar bereiken

 • via de receptie van het ziekenhuis 056/24.52.11
 • op het rechtstreeks nummer 056/24.52.04 
 • via e-mail: virginie.meesseman@pzhfamilie.be

De mogelijkheid bestaat ook om rechtstreeks contact op te nemen met de externe ombudsvrouw mevr. Cindy De Wilde. Deze ombudsvrouw is geen personeelslid van het ziekenhuis.

U kunt haar ook bereiken:

 • op het nummer: 0491 39 39 18
 • via e-mail: cindy.dewilde@oogg.be
 • adres: Overlegplatform GGZ W-Vlaanderen tav Cindy De Wilde, Voskenslaan 95, 9000 Gent

Een externe ombudsdienst is elke vrijdag aanwezig in ons ziekenhuis van 9u tot 12u, bureel in de gang van de receptie. 

Een externe ombudsdienst is ook elke weekdag bereikbaar en beschikbaar van 16:00 tot 18:00 via de chat www.oogg.be/chat. De chat wordt steeds bemand door een onafhankelijke ombudspersoon die hiervoor opgeleid is. Indien verdere opvolging nodig is geeft de ombudspersoon met uw toestemming, de aanmelding door aan de ombudspersoon die gekoppeld is aan ons ziekenhuis.

Wij luisteren graag naar uw vragen of opmerkingen.

melden van incidenten en suggesties ter verbetering

lees meer

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft waarbij onze organisatie gericht is op continue verbetering. Mocht u - ondanks onze inspanningen om een maximale patiëntveiligheid en kwaliteit te garanderen - suggesties hebben om onze zorg verder te optimaliseren, dan vernemen wij dit uiteraard heel graag. Ook indien er zich een ongewenste gebeurtenis tijdens de behandeling heeft voorgedaan die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden bij uw kind, aarzel dan zeker niet dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling of aan onze kwaliteitscoördinator. Uw waardevolle feedback en suggesties stellen ons zo in staat om onze zorg op een steeds hoger niveau tillen.

participatie van ouders

lees meer

Overeenkomstig onze visie benaderen we elk kind en jongere in z’n totaliteit waarbij  het actief betrekken van de context (ouders, gezin) integraal deel uitmaakt van het herstelproces.

Hieronder vindt u alvast een getuigenis van een mama omtrent haar ervaring met participatie:

Of we wilden meewerken aan iets nieuws...
De vraag overviel ons eerlijk gezegd, maar na 7 maanden traject met De Korbeel was het vertrouwen groot genoeg om samen aan de slag te gaan.
Concreet werden we 2 halve dagen per week (2 weken na elkaar) verwacht om onze dochter te observeren, en in een later stadium deel te nemen - te participeren- aan de therapieën.
De eerste dinsdag verliep wat onwennig. We waren wel eerder gewoon om naast ons kind te zitten tijdens therapieën, maar er naast zitten en niet deelnemen, niet aansporen, dat voelde wel raar. Ook voor haar. Ze zocht vaak oogcontact, vroeg naar interactie.
De papa sloot op een andere voormiddag aan tijdens de gezamenlijke kookactiviteit met de leefgroep. Het was bijzonder om te zien hoe ze zich gedroeg in een kleine groep en ten opzichte van alle begeleiders. Het zal wel een aparte en onwennige situatie voor iedereen geweest zijn, want het was opvallend rustig tijdens de lunch samen.
De week erop namen we samen deel aan een turnmomentje, en kregen ook tijd om op haar kamertje even stil te staan bij vragen die we kregen als leidraad tijdens deze dagen. We kregen de kans haar op een andere manier te leren kennen, en dat was fijn.

Zo’n andere benadering is goed en boeiend. Al denken wij persoonlijk dat er gerust nog een stapje verder kan worden gegaan: Een volle dag meedraaien met de leefgroep lijkt ons nóg waardevoller dan alleen maar observeren en participeren tijdens therapieën. Zo zie je ook de kordate aanpak, leer je van begeleiders hoe je op eenzelfde manier thuis kan omgaan met je kind. Wij zijn er van overtuigd dat de beide momenten samen kunnen bijdragen tot een goed herstel tussen ouder en kind. Enerzijds om je kind opnieuw te leren kennen, anderzijds ook om de ‘tips & tricks’ te kunnen meenemen van omgaan met je kind met gedragsmoeilijkheden.

openingsuren brasserie parkzicht

lees meer

Brasserie Parkzicht is gelegen in WZC Sint-Carolus en is bereikbaar via de buitendeur op het terras. De brasserie wordt uitgebaat door gemotiveerde vrijwilligers. Er kan iets genuttigd worden aan democratische prijzen (die geafficheerd zijn in de cafetaria).

Openingsuren:

 

 

Openingsuren

Maandag

14u - 17u30

Woensdag

14u - 17u30

Donderdag

14u - 17u30

Vrijdag

14u - 17u30

Zaterdag

14u - 17u30

online hulpverlening

lees meer

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer

Nieuws

Vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis

lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Korbeel voorziet in verschillende gespecialiseerde en multidisciplinaire zorgprogramma’s, steeds afgestemd op zowel de leeftijd als de noden van het kind of de jongere.  Binnen elk zorgprogramma worden de ouders (of het gezinsvervangend milieu) sterk betrokken tijdens de behandeling.

bekijk meer