patientenrechten

Onze medewerkers hebben respect voor de rechten van de patiënt, namelijk:

Recht op kwalitatieve zorg

 

Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. Er wordt rekening gehouden met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen hierbij geen rol.  Daarnaast hebben wij in het bijzonder aandacht voor zorgcontinuïteit en gepersonaliseerde zorg en wij leveren maximale inspanningen op gebied van comfort en patiëntveiligheid.

Een goede dialoog draagt bij tot een goede samenwerking tussen patiënt en onze medewerkers. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op vrije keuze van zorgverlener

 

U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener en u kunt zich op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten. Toch is dit keuzerecht niet absoluut. Zowel door de wet (vb. collocatie, arbeidsgeneeskunde) als door de organisatie van PZ H. Familie zelf (vb. in functie van de specialisatie) kunnen beperkingen worden opgelegd aan dit keuzerecht.

Dat u vrij uw zorgverlener kunt kiezen, is de eerste stap naar een duurzame zorgrelatie.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op duidelijke informatie

 

De zorgverlener moet u alle info meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kunt begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u best doet en laat. Dit gebeurt in een duidelijke taal zodat u alles begrijpt. U kan zelf een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon. Binnen PZ H. Familie zijn er voor diverse behandelingen/diensten/medicatie specifieke infofolders beschikbaar. Vraag deze onder andere aan uw zorgverstrekker.

Duidelijke informatie komt de samenwerking tussen u en uw zorgverlener ten goede. U volgt immers zelf vanop de eerste rij uw gezondheid op en u signaleert uw evoluties aan de zorgverlener. Zo kan hij op basis van zijn kennis en expertise bijsturen.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht om vrij toe te stemmen voor een behandeling

 

Uw zorgverlener heeft uw toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u goed op tijd informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling wel meteen starten, als uw wil onmogelijk te achterhalen is. Binnen PZ H. Familie zijn voor diverse handelingen (vb. ECT, enz.) specifieke toestemmingsverklaringen in gebruik. 

Duidelijkheid en minder misverstanden: dat is het resultaat van tijdige informatie over een behandeling en van uw toestemming om de behandeling op te starten. Een goede samenwerking veronderstelt voorafgaande afspraken. Deze afspraken betreffen ook het financiële aspect van de behandeling.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

 

Uw zorgverlener houdt voor u een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kan uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte). Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat uw patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen. In PZ H Familie kunt u uw vraag tot inzage en/of afschrift steeds richten tot de ombudsdienst van PZ H. Familie. Die zal u informeren over en bijstaan bij het verdere verloop tot inzage en/of afschrift. 

Als patiënt mag u weten wat er over u wordt geschreven in het patiëntendossier. Openheid en transparantie versterken het vertrouwen in een relatie.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op bescherming van uw privacy

 

Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld. Binnen PZ H. Familie zijn alle medewerkers gebonden door het beroepsgeheim.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt benadrukt de vertrouwensband tussen u en uw zorgverlener.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op klachtenbemiddeling

 

Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vindt u dat een van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kunt u contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer u een geschil met uw zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen. 

Dialoog is een waardevolle manier om een oplossing te vinden. Dat staat ook zo in de wet op de patiëntenrechten. De ombudsdienst geeft informatie, bevordert de dialoog en bemiddelt.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier

Recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger

 

Als patiënt kunt u altijd een vertrouwenspersoon aanduiden. Hij/zij kan uw rechten niet uitoefenen maar kan u wel bijstaan tijdens de behandeling. Zo kan hij/zij aanwezig zijn bij de uitleg over de behandeling (met twee onthoudt u meer dan alleen) en dan kan u samen een weloverwogen beslissing nemen. Geef gerust aan onze medewerkers door wie uw vertrouwenspersoon is.

In principe oefent u zelf uw patiëntenrechten uit. Als u minderjarig bent of wilsonbekwaam bent, kan dat niet (meer). De wet regelt wie in zo’n geval uw rechten kan waarborgen. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt als u bijvoorbeeld in een coma geraakt of dement wordt? Dan kan u zelf geen beslissingen meer nemen. In zo’n geval komt een vertegenwoordiger op voor uw belangen. Een vertegenwoordiger oefent dus uw rechten uit als u zelf niet (meer) bekwaam bent om dit te doen. De zelf aangestelde wettelijke vertegenwoordiger staat boven bewindvoering. Door zelf een vertegenwoordiger te kiezen, kiest u voor iemand die u vertrouwt. Is er geen wettelijk vertegenwoordiger aangesteld dan volgt een cascadesysteem, zoals je kan zien in dit filmpje.

Recht op pijnbehandeling

 

U hebt recht op een pijnbestrijdende zorg, waarbij onze zorgverleners aandacht hebben voor uw pijn en deze voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten.

 

U kan hier de folder downloaden. Wenst u bijkomende informatie te ontvangen over uw patiëntenrechten, dan kan u steeds terecht bij onze ombudsdienst of via de volgende websites: