kwaliteit

Qmentum – accreditatie

 

Ons ziekenhuis werd begin december 2016 bekroond met het Qmentum kwaliteitslabel en is hiermee het eerste psychiatrisch ziekenhuis in de Benelux dat de internationale Qmentum kwaliteitsnorm heeft behaald. Het Qmentum kwaliteitskader toetst aan de hand van vooraf bepaalde en internationaal erkende normen of kwaliteitsvolle en veilige zorg gegarandeerd kan worden en evalueert of de cultuur in de organisatie gericht is op continue verbetering. Het volledige rapport kan u hier lezen, evenals de bevestiging van het positief accreditatiebesluit (klik hier). Met de coronacrisis werd het accreditatiebesluit met 1 jaar verlengd (klik hier). Daarom kozen we in 2021 opnieuw voor een externe audit door Qualicor Europe met alweer een prachtig resultaat. Het volledige rapport kan u hier lezen.

 

Zorginspectie

Erkenning

PZ H. Familie is erkend onder het erkenningsnummer 528.

 

Suïcidepreventie

In 2021 startte de zorginspectie met onaangekondigde thematische inspectierondes i.v.m. suïcidepreventie in ed volwassenpsychiatrie. Het inspectieverslag kan u hier raadplegen.

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

 

In 2016 startte de Zorginspectie met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in alle kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Vlaanderen. Het inspectieverslag van ons ziekenhuis kan u hier raadplegen, evenals onze toelichting (klik hier) en onze visie op het omgaan met agressie (klik hier).

 

Uitkomstenmetingen

 

In De Korbeel willen we onze behandeling evalueren en bijsturen waar nodig aan de hand van Routine Outcome Monitoring (ROM),  een methodiek waarbij er structureel en regelmatig metingen - middels gevalideerde meetinstrumenten - gedaan worden van de toestand van het kind / de jongere met het oog op de evaluatie en eventuele bijsturing van de behandeling. Dit doen we door in te zetten op 2 pijlers binnen uitkomstmanagement. Enerzijds kiezen we standaard voor de globale uitkomstmeting Outcome Rating Scale (ORS) die peilt naar het welbevinden op 4 domeinen. Anderzijds kunnen er, waar aangewezen, klacht-specifieke vragenlijsten afgenomen worden om de evolutie van bepaalde klachten op te volgen.

 

Patiententevredenheid

 

Indicatoren VIP²

 

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder...

Inzet ervaringsdeskundigen

Via de inzet van ervaringsdeskundigen worden de herstelprocessen van patiënten versterkt, dit zowel door coaching van de patiënten zelf als door beïnvloeding van de hulpverleners en beleidsmakers. In januari 2018 werkten er in PZ H. Familie 15 ervaringsdeskundigen die ingezet werden voor presentaties op scholen in het kader van positieve beeldvorming van de psychiatrie, als vrijwilliger in de cafetaria, als deskundige op een afdeling en/of als participant binnen een werkgroep patiëntenparticipatie.

Volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften

Met deze indicator wordt door externe auditoren gemeten hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext. Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat er steeds 10 elementen aanwezig dienen te zijn. Bekijk hier de 10 elementen

In 2017 zijn in het PZ H. Familie 100% van de gecontroleerde voorschriften volledig en bevatten zij de 10 elementen. We werken met digitale voorschriften die enkel door de arts voorgeschreven kunnen worden. Sedert 2017 wordt gewerkt met een digitale handtekening van de artsen.

Suïcidepreventiebeleid

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar zijn via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie omtrent de indicator. Het resultaat op deze indicator toont steeds een score op 10 waarbij score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn.

In PZ H. Familie behaalden we in 2016 een score van 7/10, in 2017 een score van 8/10 en in 2018 behaalden we 10/10. 

Bovenstaande evolutie toont aan dat we gedurende drie jaar ingezet hebben op een beter suïcidepreventiebeleid. Volgens de resultaten is ons suïcidepreventiebeleid perfect op orde, wat de basis biedt voor een goed uitgebouwd preventiebeleid. We blijven dus verder investeren in suïcidepreventie met als leidraad de VLESP richtlijnen. 

 

9 keer kwaliteit troef

 

Onze algemene beleidsvisie rust op de 9 hefbomen en resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel. Lees verder 

 

Gegevensbescherming

 

Lees hier ons beleid inzake de gegevensbescherming m.b.t. data van patiënten, medewerkers en andere personen.