k-det

Doelgroep
K-det is een afdeling binnen de Korbeel met plaats voor 14 jongeren van 12 tot 18 jaar (secundaire school leeftijd) met emotionele-, relationele- en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren. De jongeren kunnen volledig opgenomen worden (zowel overdag als ’s nachts) of enkel overdag of ’s nachts. Ook kan een volledige opname evolueren naar enkel een dagopname.

Doelstelling
Binnen de opname wordt er eerst een observatiefase voorzien, waarbij we het kind aan de hand van een multidisciplinaire teamwerking observeren om daarna een diagnose te formuleren. Daarna is er de mogelijkheid om de opname verder te zetten in een behandelfase.

team

lees meer

Kinderpsychiater
Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van een behandelprogramma. De jongeren worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders adviesgesprek; alsook op afspraak.

Kinderpsychologe
Ziet de jongeren gemiddeld 2x/week om samen te spelen en te praten over dingen die moeilijk lopen om zo samen met de jongere te zoeken wat er aan de hand is. Op basis daarvan worden de problemen aangepakt. Naast de gesprekken met de jongere ondersteunt de kinderpsychologe meer het team.

Contextbegeleider / sociale dienst
Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname. Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden in de relatie met de jongere en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de contextbegeleidster. Ook de regeling i.v.m. bezoek en weekends wordt met de contextbegeleidster afgesproken.

Coördinator
Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking.

Groepsleiding
Begeleiden de jongeren (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elke jongere krijgt tijdens de eerste week na opname zijn of haar individuele begeleider. Dit is steeds iemand van groepsleiding die de jongere van dichtbij volgt.

Nachtverpleegkundige
Zijn verantwoordelijk voor de afdeling gedurende de nachten. Onze nachtverpleegkundigen blijven gedurende de nacht wakker, er kan steeds beroep gedaan worden op hen als de jongeren zouden wakker worden.

Ergo- en creatief therapeute
Begeleidt de jongeren wekelijks (zowel individueel als in kleinere groepjes) in creatieve en/of ergotherapie. Daarnaast begeleidt zij ook de groepstherapie op vrijdag.

Dans- & acrobatietherapeute
Geeft wekelijks in groep en individueel dans- en acrotherapie.

Leerkrachten en huiswerkbegeleiding
Geven les, hetzij individueel hetzij in kleine groepjes. Zij zijn verbonden aan de ziekenhuisschool PAKO. Er wordt les gegeven volgens de mogelijkheden en doelstellingen van de jongere. Hierbij wordt er zoveel als mogelijk gewerkt met de eigen klasboeken en in samenspraak met school.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de jongeren die (gedeeltelijk) extern naar school gaan, opgevangen worden buiten de schooluren. Samen worden met de jongeren de agenda, boekentas en taken bekeken. Indien nodig wordt een pakket Leren Leren aangeboden.

opnameverloop

lees meer

Ouders en/of verwijzende instantie kunnen voor een aanmelding contact opnemen met de contextbegeleidster (sociale dienst) van K-det waarna deze aanmelding besproken wordt op het opnameteam (arts, psychologe, contextbegeleidster en coördinator). Hierna wordt er een intakegesprek georganiseerd met de leefgroepsarts. Indien er geen tegenindicaties zijn komt de jongere op de wachtlijst. 

Eens er een opnamemogelijkheid is binnen de leefgroep wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd. De ouders gaan op gesprek bij de contextbegeleidster, en de jongere krijgt uitleg van de groepsleiding en een gesprek bij de psycholooge. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen afgetoetst. Indien iedereen ervan overtuigd is dat een residentiële opname in K-det aangewezen is, worden de opname afspraken gemaakt. 

Tijdens de eerste 6 à 8 weken van de opname bevindt de jongere zich in wat we de observatiefase noemen. Dit is de periode waarin we de jongere in eerste instantie willen leren kennen zoals het is. Er wordt binnen het team informatie uitgewisseld tijdens de wekelijkse synthese- en teamvergadering. 

Na de observatieperiode wordt de stafvergadering georganiseerd. Op deze multidisciplinaire vergadering worden de verschillende onderzoek- en observatieresultaten besproken. Hierna trachten we tot een diagnose of probleemomschrijving te komen waarbij de jongere affectief, cognitief en relationeel omschreven wordt. Op basis hiervan stellen we een advies op tot doorverwijzing, verdere behandeling of ontslag. Na de stafvergadering worden de ouders/verwijzers uitgenodigd bij de kinderpsychiater en contextbegeleidster de bespreking van dit advies. We laten de jongere op het einde van het adviesgesprek ook ook samen met de individuele begeleider uit de leefgroep aansluiten om het advies te herhalen. 

Indien na dit overlegmoment beslist wordt dat de jongere verder opgenomen blijft, gaan we over tot de behandelfase. Tijdens deze fase wordt aan de hand van individuele behandeldoelen getracht te werken aan de belangrijkste werkdomeinen binnen de ontwikkelingstaken van de jongere. We hebben oog voor de doelstellingen voor de jongere zelf, maar ook de doelstellingen binnen de context, op schools vlak, en op vlak van vrije tijd en sociale contacten. 

Om de (ongeveer) 10 weken wordt er tijdens de behandelfase een evolutiestaf georganiseerd, hierbij wordt stilgestaan bij de evolutie van de afgelopen weken en worden doelstellingen opgesteld voor de komende periode. De contextbegeleider kan de belangrijkste zaken hieruit terugkoppelen en bespreken.

Op het einde van de opname trachten we zowel de jongere als zijn context goed voor te bereiden op het ontslag of de doorverwijzing naar een andere setting. Waar aangewezen kan nazorg afgesproken worden. Gedurende een individueel te bepalen periode kan tijdens deze nazorg een jongere nog therapie volgen bij de kinderpsychologe en/of de creatieve therapeute. Indien de jongere nood heeft aan verdere schoolse opvolging, kunnen we ook tijdelijk verder ondersteunen vanuit de schoolgroep.

betrokkenheid ouders/voogden

lees meer

Een jongere hangt onlosmakelijk vast aan zijn omgeving. Daarom is het essentieel om de ouders of het gezinsvervangend milieu zoveel mogelijk te betrekken tijdens de opname van het kind. Dit doen we door een zo ruim mogelijk bezoekaanbod aan te bieden, alsook door de ouders (twee)wekelijks uit te nodigen bij de contextbegeleidster.

Tijdens de observatiefase wordt in een eerste fase een gezinsanamnese  besproken. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het bevorderen van een zo goed mogelijke afstemming tussen ouder/jongere en het inzichtelijk werken rond de belevingswereld van de jongere. Ook het afstemmen van de bezoekregeling op de persoonlijke noden gebeurt in overleg met de contextbegeleidster.

Indien aangewezen kan er ook familietherapie opgestart worden.

Ook binnen de leefgroepswerking maken we ruimte voor de ouders. Dit doen we door de contactmomenten te organiseren voor en na het bezoek/weekends. Daarnaast organiseren we jaarlijks een open leefgroepsmoment waarbij de ouders langs komen en uitleg krijgen over de leefgroep.

praktische informatie bij opname

lees meer

Administratieve zaken 

 • Identiteitskaart / Geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie
 • Medicatie:
  • Een overzicht van de medicatie die uw zoon/dochter momenteel neemt, opgemaakt door de huisarts of verwijzende arts
  • Medicatie om eerste opnamedag te overbruggen (tot levering van apotheek)
  • Attest van de mutualiteit indien er sprake is van medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is.
 • Formulier van een eventuele hospitalisatieverzekering
 • Mutualiteitsklevertjes

Persoonlijke benodigdheden

 • Kledij
 • Schoenen 
 • Pyjama + evt. knuffel
 • Pantoffels
 • Evt. eigen beddengoed
 • Sportkledij 
 • EVL-kledij (stevige schoenen en seizoensgebonden kledij die vuil mogen worden. Dit voor therapeutische activiteit in de natuur)
 • Rugzak
 • Toiletgerief (zeep, tandpoetsgerief met bekertje, shampoo, evt gel, elastieken,…)
 • Voldoende washandjes en handdoeken
 • Bril / Lenzen
 • Speelgoed/kleurmateriaal/materiaal om kamer wat aan te kleden
 • Multimedia (PSP, Nintendo, tablet,…) mag meegebracht worden en gebruikt worden volgens geldende afspraken
 • GSM kan meegebracht worden mits toestemming van de ouders. GSM gebruik is beperkt en binnen duidelijke afspraken van de afdeling
 • Zakgeld (€ 5,-) voor activiteiten buiten de leefgroep. Wordt in bewaring genomen door groepsleiding
 • Evt. eigen nachtlampje, radio, klok, verlichting,… Dit kan enkel als het toestel CE gekeurd is
 • Evt eigen schoolboeken, zodat de leerkracht onmiddellijk met eigen materiaal aan de slag kan gaan

Wat mag niet meegebracht worden

 • Glas of gevaarlijk scherp materiaal
 • Blikjes
 • Kauwgum
 • Tablets, computers, laptop, tv
 • Niet CE-gekeurde apparaten
 • Er is een algemeen rookverbod op de afdeling. Samen met het team kan er gezocht worden naar alternatieven.

bezoek en weekend

lees meer

Bezoek
In leefgroep 3 wordt in het weekend telkens een briefje meegegeven waarop je kan aanduiden op welke bezoekmogelijkheden je wenst in te gaan. Dit briefje wordt meteen na dit weekend terug afgegeven aan groepsleiding. Op die manier kunnen we duidelijke afspraken maken omtrent bezoek.

Om de organisatie van de bezoeken zo goed mogelijk te laten verlopen, kunnen we niet afwijken van onderstaande bezoekuren en moet bezoek tijdig met de sociale dienst besproken worden.

Maandag: geen bezoek
Dinsdag: 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Woensdag: 15u tot 17u30 tot 19u30 OF 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Donderdag: 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Vrijdag: geen bezoek

Het bezoek hoeft niet in de Korbeel plaats te vinden. Uitzonderingen of aanpassingen aan de bezoekafspraken worden niet door de groepsleiding toegestaan, maar dienen via de ouders aangevraagd te worden bij de contextbegeleidster (sociale dienst).

De bezoekuren tijdens vakanties kunnen gewijzigd worden. De sociale dienst zal u tijdig op de hoogte brengen van de bezoekuren die geldig zijn.

Weekends
De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagochtend 8u15. In uitzonderlijke situaties kanhiervan afgeweken worden en dit enkel na toestemming van de behandelende psychiater.
Een dagbezoek op zaterdag en/of zondag gaat door van 9u30 tot 19u.
Met uitzondering van het eerste weekend dat uit 2 dag bezoeken bestaat van 9u30 tot 19u kan iedereen op weekend en kan iedereen bezoek ontvangen.

nieuws

vernieuwd decreet rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp

lees meer

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer