k-dee

Doelgroep

K-dee is een afdeling binnen de Korbeel met plaats voor 14 jongens en/of meisjes van 0 tot ongeveer 7 jaar (pre-lagere school leeftijd) met emotionele-, relationele- en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren. Er zijn 8 plaatsen voor volledige opname en 6 plaatsen voor dagbehandeling. De opnamemodaliteiten kunnen gedurende de opname wijzigen, dit steeds in overleg met de context.

Doelstelling

Binnen de opname wordt er eerst een observatiefase voorzien, waarbij we het kind aan de hand van een multidisciplinaire teamwerking observeren om daarna een diagnose te formuleren. Daarna is er de mogelijkheid om de opname verder te zetten in een behandelfase.

team

lees meer

Kinderpsychiater
Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak.

Kinderpsychologe
Ziet de kinderen gemiddeld 2x/week in functie van (cognitief en belevings-) onderzoek, ouder-kind observaties en/of speltherapie. Daarnaast ondersteunt ze mee het team. De kinderpsychologe maakt ook deel uit van het infantteam.

Contextbegeleider / sociale dienst
Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname. Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de contextbegeleider. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de contextbegeleider afgesproken.

Coördinator
Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking

Groepsleiding
Begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elk kindje krijgt de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider. De PLIMO zorgt voor Plezierige Individuele Momenten samen met het kind. De niet-inslapende nachtverpleegkundige is verantwoordelijk voor de afdeling ’s nachts.

Klasjuf
De klasjuf ziet de kinderen dagelijks individueel of in kleine groepjes in haar klas. Daar krijgen de kinderen aangepaste werkjes die de ontwikkeling stimuleren. Er wordt geoefend op leren luisteren, woordenschat, gericht werken (van links naar rechts, van boven naar onderen), fijne motoriek (goede pincetgreep, leren knippen,…), ook-hand coördinatie, puzzelen, logische reeksen, kleuren leren sorteren en benoemen, voorbereidende rekenbegrippen,….

Logopediste

Naast onderzoek rond de taalontwikkeling geeft de logopediste ook taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

Bewegingstherapeute
Staat in voor het psychomotorisch onderzoek alsook voor de bewegingstherapie (o.a. zwemmen, schrijfdans,…)

opnameverloop

lees meer

Ouders (of een betrokken context) die zich zorgen maken of vermoeden hebben van psychische, emotionele, relationele of ontwikkelingsproblemen bij hun kinderen kunnen contact opnemen met de contextbegeleider (sociale dienst) van K-dee. Hij noteert de belangrijkste gegevens waarna de aanmelding besproken wordt op het opnameteam.
Indien het kind in aanmerking komt voor een opname wordt een intakegesprek gepland bij de contextbegeleider en de kinderpsychiater en wordt de ‘aanmelding’ op de wachtlijst geplaatst. Indien er een opnamemogelijkheid is binnen de leefgroep wordt eerst een kennismakingsgesprek gepland met de psychologe en de leefgroep. Dit om elkaar en de wederzijdse verwachtingen af te toetsen. Indien iedereen overtuigd is dat een opname in K-dee goed kan zijn, wordt een opname ingepland. 

Tijdens de eerste 6 à 8 weken van de opname bevindt het kind zich in wat we de observatiefase noemen. Dit is de periode waarin we het kind in eerste instantie willen leren kennen zoals het is. 

Alle teamleden trachten zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveau, de denk- en voelwereld van het kind en de context waarin het kind opgroeit. Er wordt binnen het team informatie uitgewisseld tijdens de wekelijkse synthese- en teamvergadering.

Na de observatieperiode wordt de stafvergadering georganiseerd. Hier overleggen alle disciplines, op basis van uitgebreide en gespecialiseerde wetenschappelijke testing en trachten we tot een ontwikkelingsdiagnose te komen waarbij het kind o.a. affectief, cognitief en relationeel omschreven wordt. Hier komen we tot een advies.

Na de stafvergadering worden de ouders uitgenodigd bij de kinderpsychiater en contextbegeleider voor de bespreking van dit voorstel tot behandeling.

Indien het kind verder opgenomen blijft, gaan we over tot de behandelfase. In deze fase worden kinderen tweewekelijks op de synthesevergadering besproken. Dit is een vergadering waarop alle disciplines aanwezig zijn die rond het kind werken. Hier worden individuele behandeldoelen op korte, middellange en lange termijn opgesteld. Voorbeelden van werkdomeinen voor kinderen in K-dee zijn vb. het stimuleren van de taal, zelfredzaamheid, motoriek; werken aan de regulatiemechanismen (slaap/waak/aandacht, woedebeheersing, …) van het kind en het bevorderen van de sociale ontwikkeling.

Deze doelstellingen trachten we te bereiken door individueel en in groep met het kind aan de slag te gaan met een therapieprogramma op maat van het kind en zijn context. 

Op het einde van de opname trachten we zowel het kind als zijn context goed voor te bereiden op het ontslag of de doorverwijzing naar een andere setting. Dit doen we o.a. door een aftelkalender te maken maar we organiseren ook een overleg met school, en/of de nieuwe therapeuten die de vervolgzorg zullen opnemen.

Om dit zorgtraject naar de dagdagelijkse werking te vertalen, is er binnen de leefgroep een eigen structuur ontwikkeld waarbinnen we aandacht hebben voor zowel het individuele van het kind als zijn/haar functioneren binnen een groep. Dit vertaalt zich in een hoekjeswerking waarbij de kinderen aan de hand van een gevarieerd leeftijdsadequaat aanbod gestimuleerd worden om keuzes te maken.

betrokkenheid ouders/voogden

lees meer

Gezien de jonge leeftijd van de kinderen (0-6 jaar) is samenwerking met de ouder(s) heel belangrijk. Zij zijn namelijk de belangrijkste zorgfiguren voor de kinderen. Daarom betrekken we de ouder(s) zoveel mogelijk bij onze werking en de behandeling van hun kind. Dit doet we door frequente individuele gesprekken met de ouders te organiseren. Tijdens die momenten kunnen ouders vragen stellen ne horen ze hoe hun kind het stelt in de leefgroep.

Wekelijks wordt er ook een ‘zoefboekje’ ingevuld en meegegeven naar huis. Hierin staat wat er tijdens de week allemaal gebeurd is, of het kind bepaalde zaken moet meebrengen voor de volgende week, wat werkpuntjes zijn, enz. Gezien we intensief samenwerken met de ouders worden er ook ouder-kind therapieën georganiseerd bij de kinderpsychologe en/of de bewegingstherapeute.

Tijdens de opname krijgen de ouders ook de kans om een gesprek te hebben met alle teamleden. Dit kan op een van onze open leefgroepsmomenten, tijdens een oudercontact met de therapeuten of op vraag van een ouder.

praktische informatie bij opname

lees meer

Elk kind heeft zijn eigen kamer. Hierdoor kan je gerust het beertje, de fopspeen, het doekje, een nachtlampje,… van je kind meebrengen. Zo is de kamer van je kind toch een beetje zoals thuis. Je mag ook een dons overtrek meebrengen. Ook foto’s die belangrijk zijn voor je kind mogen meegebracht worden. Speelgoed dat van thuis meegebracht wordt, blijft op de kamer. De voorziening is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging aan persoonlijk materiaal. 

Bij opname :
- Indien uw kind medicatie neemt vragen we om deze mee te nemen tijdens het opnamemoment alsook een schema met de tijdstippen en hoeveelheden van de in te  nemen medicatie. (met attest van de voorgeschreven arts) 
Vanaf dag twee wordt er medicatie vanuit het ziekenhuis voorzien.
 - Wordt €5 zakgeld gevraagd. Dit zakgeld wordt gebruikt als we gaan zwemmen of als we een uitstapje maken. 

Elke week
6 tot 7 pakketjes kledij (een pakketje bestaat uit: slip/kousen/T-shirt/trui/broek of rok)
2 grote handdoeken 
4 washandjes
2 pyjama’s 
Zwemkledij
Zwemzakje 

* Andere
Winterjas/zomerjas
Muts, sjaal, handschoenen, pet
Pantoffels
Schoenen (indien mogelijk met velcro) 
Eventueel laarzen

* Verzorgingsgerief
Kam/borstel, Eventueel elastiekjes voor het lange haar
Pampers worden door ons voorzien. 
! Gelieve alle kledij/speelgoed van een naam te voorzien zodat er niets verloren raakt. Dit kan met de hand of via volgende websites:
(www.goedgemerkt.nl/Naamlabels, www.babygoodies.be, www.cottontrends.be, www.labelenco.com,...)

 

Zeep, shampoo en tandpasta  worden vanuit het ziekenhuis aangekocht.

bezoek en weekend

lees meer

Voor een goede en voorspelbare organisatie van onze werking worden alle bezoeken en weekends vooraf besproken met Yves, onze contextbegeleider. 

Dagpatiënten 
We werken met een voor- en namiddagopvang in een lokaaltje die we voorzien net voor onze inkomdeur. Zo kan je uw kindje tijdens de schoolvakanties brengen tussen 8u30 en 8u45 en uw kindje komen ophalen tussen 16u en 16u45 in hetzelfde lokaaltje.
Op woensdag worden dagpatiënten opgehaald om 15u30 en belt u ons op aan de inkomdeur.

Vanaf september, parallel met de start van het schooljaar, veranderen deze uren naar brengen tussen 7u45 en 8u30. Ophalen blijft hetzelfde tussen 16u en 16u45.
Op woensdag worden dagpatiënten opgehaald om 15u30 en belt u ons op aan de inkomdeur.

Volledige opname (dag- en nachtpatiënten):
Maandag: geen bezoek
Dinsdag: 17u15 - 19u of 19u20. U eet met uw kind tijdens het bezoek OF 18u - 19u of 19u20: Uw kind eet eerst nog in de leefgroep
Woensdag: Op woensdag namiddag stopt de therapeutische werking om 13u30 en gaat uw kind mee op bezoek tot 17u of 19u of 19u20. Bij bezoek tot 19u of 19u20 wordt verwacht dat kinderen bij terugkeer gegeten hebben, gewassen zijn en hun pyjama reeds aan hebben zodat het avondprogramma vlot kan verlopen.
Donderdag: 17u15 tot 19u of 19u20. U eet met uw kind tijdens het bezoek OF 18u - 19u of 19u20: Uw kind eet eerst nog in de leefgroep
Vrijdag: geen bezoek

Belmomenten
Dagelijks
tussen 12u30 en 13u
tussen 18u15 en 18u50
Deze momenten dienen vooraf afgesproken te worden met onze contextbegeleider

Weekend
Weekends worden via de contextbegeleiders afgesproken.
Standaardweekends worden georganiseerd van zaterdag 14u t.e.m. maandag tussen 8u30 en 9u30.

nieuws

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer