k-dee

K-dee is een afdeling binnen De Korbeel voor jongens en meisjes van 0 tot 6 jaar met emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren.

Er is ruimte voor 8 residentiële en 6 dagopnames. Kinderen kunnen bij ons terecht als er moeilijkheden zijn met betrekking tot de opvoeding, de ontwikkeling, het gedrag, het denken, …

opnamemogelijkheden

lees meer

Binnen K-dee zijn er onderstaande opnamemogelijkheden:

  • Residentiële opname
  • Dagopname

Voor specifieke diagnostiek bij kinderen van 0 tot 5 jaar is er een infantwerking.

Voor meer informatie over de opnamemogelijkheden, klik hier.

 

werking

lees meer

Vanuit een veilige, warme en gestructureerde omgeving treden we op een positieve manier in relatie met het kind en formuleren we realistische verwachtingen.

We werken enerzijds ontwikkelingsgericht, waarbij we de leeftijdsspecifieke ontwikkelingsfuncties stimuleren, anderzijds probleemgericht, waarbij we de zaken die moeilijk lopen bij het kind proberen te verbeteren.

De leefgroep is een kindvriendelijke, aangename en kleinschalige omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur. Het algemeen opvoedkundig  kader is gebaseerd op de principes van Triple P (Positive Parenting Program). Dit start met het creëren van een veilige, warme en gestructureerde omgeving waarin we op een positieve manier in relatie treden met het kind en realistische verwachtingen formuleren.

Zowel in de leefgroepswerking als in de individuele en groepstherapieën wordt de focus dus op de relatie gelegd. Met ‘relatie’ bedoelen we niet enkel de relatie tussen het kind en de hulpverleners van De Korbeel, maar ook tussen de kinderen onderling en tussen het kind met zijn verzorgingsfiguren (de context).

Om het zorgtraject naar de dagdagelijkse werking te vertalen, is er binnen de leefgroep een eigen structuur ontwikkeld waarbinnen we aandacht hebben voor zowel het individuele van het kind als zijn/haar functioneren binnen een groep. Dit vertaalt zich in een hoekjeswerking waarbij de kinderen aan de hand van een gevarieerd leeftijdsadequaat aanbod gestimuleerd worden om keuzes te maken.

team

lees meer

Kinderpsychiater
Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het Kinderpsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak.

Kinderpsycholoog
Ziet de kinderen gemiddeld 2x/week in functie van (cognitief en belevings-) onderzoek, ouder-kind observaties en/of speltherapie. Daarnaast ondersteunt ze mee het team. De kinderpsychologe maakt ook deel uit van het infantteam.

Contextbegeleider / sociale dienst
Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname. Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de contextbegeleider. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de contextbegeleider afgesproken.

Coördinator
Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking

Groepsleiding
Begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elk kindje krijgt de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider. De PLIMO zorgt voor Plezierige Individuele Momenten samen met het kind. De niet-inslapende nachtverpleegkundige is verantwoordelijk voor de afdeling ’s nachts.

Logopediste
Naast onderzoek rond de taalontwikkeling geeft de logopediste ook taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

Bewegingstherapeute
Staat in voor het psychomotorisch onderzoek alsook voor de bewegingstherapie (o.a. zwemmen, schrijfdans,…)

verloop

lees meer

Tijdens de eerste 6 à 8 weken van de opname bevindt het kind zich in wat we de observatiefase noemen. Dit is de periode waarin we het kind in eerste instantie willen leren kennen zoals het is. Alle teamleden trachten zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveau, de denk- en voelwereld van het kind en de context waarin het kind opgroeit. Er wordt binnen het team informatie uitgewisseld tijdens de wekelijkse synthese- en teamvergadering.

Na de observatieperiode wordt de stafvergadering georganiseerd. Hier overleggen alle disciplines, op basis van uitgebreide en gespecialiseerde wetenschappelijke testing en trachten we tot een ontwikkelingsdiagnose te komen waarbij het kind o.a. affectief, cognitief en relationeel omschreven wordt. Hier komen we tot een advies.

Na de stafvergadering worden de ouders uitgenodigd bij de kinderpsychiater en contextbegeleider voor de bespreking van het advies.

Indien het kind verder opgenomen blijft, gaan we over tot de behandelfase. In deze fase worden individuele behandeldoelen op korte, middellange en lange termijn opgesteld. Deze doelstellingen trachten we te bereiken door individueel en in groep met het kind aan de slag te gaan met een therapieprogramma op maat van het kind en zijn context.

Op het einde van de opname trachten we zowel het kind als zijn context goed voor te bereiden op het ontslag of de doorverwijzing naar een andere setting.

betrokkenheid van de context

lees meer

Gezien de jonge leeftijd van de kinderen (0-6 jaar) is samenwerking met de ouder(s) heel belangrijk. Zij zijn namelijk de belangrijkste zorgfiguren voor de kinderen. Daarom betrekken we de ouder(s) zoveel mogelijk bij onze werking en de behandeling van hun kind. Dit doet we door frequente individuele gesprekken met de ouders te organiseren. Tijdens die momenten kunnen ouders vragen stellen ne horen ze hoe hun kind het stelt in de leefgroep.

ziekenhuisschool (type 5)

lees meer

Basisschool Aan Zee (BAZ) behoort tot het buitengewoon onderwijs, Type 5.  In type 5 kunnen enkel leerlingen met een attest type 5 die opgenomen zijn in een ziekenhuis of een residentiële setting les volgen.

De  leerling blijft  ingeschreven in zijn/haar thuisschool, het gaat hier dus om een dubbele inschrijving. Dit wordt gestaafd met een attest van type 5 uitgereikt door de behandelende kinderpsychiater.  Tussen de type 5 school en de thuisschool is er een nauwe samenwerking en wordt er gewerkt met de leer- en werkboeken van de thuisschool, die bij het begin van de opname opgevraagd worden. Er wordt met de thuisschool afgestemd welk onderwijsaanbod er in BAZ gegeven zal worden.

De kinderen/jongeren kunnen zowel individueel als in groep (co-teaching) komen.

Voor meer informatie over BAZ, klik hier.

aanmelden

lees meer

Wenst u meer informatie rond het aanmelden, klik hier

praktische informatie

lees meer

Uurregeling dagopnames

Voor een goede organisatie verwelkomen wij de kinderen die overdag komen op de volgende momenten:

Maandag

8u00-8u25 tot 16u-16u30

Dinsdag

8u00-8u25 tot 16u-16u30

Woensdag

8u00-8u25 tot 15u30

Donderdag

8u00-8u25 tot 16u-16u30

Vrijdag

8u00-8u25 tot 15u30

Vakantie: telkens toekomen tussen 8u30 – 8u50. Uren van vertrek blijven hetzelfde als in het jaar.

 

Uurregeling residentiële opnames

Maandag

Skype/belmoment

Tussen 12u30 en 13u of tussen 18u15 en 18u45

Dinsdag

Skype/belmoment

Bezoekmoment

Tussen 12u30 en 13u of tussen 18u15 en 18u45

Van 17u15 - 19u15. U eet met uw kind tijdens het bezoek

Van 18u15 - 19u15. Uw kind eet eerst nog in de leefgroep

 

Woensdag

Skype/belmoment

Bezoekmoment

Tussen 12u30 en 13u of tussen 18u15 en 18u45

Van 13u30 tot 17u of 19u15 of tot donderdagmorgen tussen 8u30 en 9u30

Donderdag

Skype/belmoment

Bezoekmoment

Tussen 12u30 en 13u of tussen 18u15 en 18u45

Van 17u15 - 19u15. U eet met uw kind tijdens het bezoek

Van 18u15 - 19u15. Uw kind eet eerst nog in de leefgroep

 

Vrijdag

Skype/belmoment

Tussen 12u30 en 13u of tussen 18u15 en 18u45

Zaterdag t.e.m. maandag

Weekendregeling

Zaterdag 14u tem maandagmorgen tussen 7u30 en 9u30

 

 

nieuws

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

circus clinic

Exploring the therapeutic potential of contemporary circus
lees meer