k-star

Doelgroep
K-star is een afdeling binnen de Korbeel met plaats voor 14 jongens en/of meisjes van 6 tot 12 jaar (lagere school leeftijd) met emotionele-, relationele- en/of gedragsmoeilijkheden die het functioneren en/of de ontwikkeling belemmeren. Er zijn 9 plaatsen voor volledige opname, 1 WINGG opname en 4 plaatsen voor dagbehandeling. De opnamemodaliteiten kunnen gedurende de opname wijzigen, dit steeds in overleg met de context.

Doelstelling
Binnen de opname wordt er eerst een observatiefase voorzien, waarbij we het kind aan de hand van een multidisciplinaire teamwerking observeren om daarna een diagnose te formuleren. Daarna is er de mogelijkheid om de opname verder te zetten in een behandelfase.

team

lees meer

Kinderpsychiater
Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van een behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het intake-, kennismakings-, advies- en evolutiegesprek; alsook op afspraak.

Kinderpsychologe
Ziet de kinderen gemiddeld 2x/week om samen te spelen en te praten over dingen die moeilijk lopen om zo samen met het kind te zoeken wat er aan de hand is. Op basis daarvan worden de problemen aangepakt. Naast de gesprekken met de kinderen ondersteunt de kinderpsychologe meer het team.

Contextbegeleider / sociale dienst
Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname. Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de contextbegeleidster. Ook de regeling i.v.m. bezoek en weekends wordt met de contextbegeleidster afgesproken.

Coördinator
Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking.

Groepsleiding
Begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elk kind krijgt tijdens de eerste week na opname zijn of haar individuele begeleider (wegwijzer). Dit is steeds iemand van groepsleiding die het kind van dichtbij volgt.

Nachtverpleegkundige
Zijn verantwoordelijk voor de afdeling gedurende de nachten. Onze nachtverpleegkundigen blijven gedurende de nacht wakker, er kan steeds beroep gedaan worden op hen als de kinderen zouden wakker worden.

Ergo- en creatief therapeute
Begeleidt de kinderen wekelijks (zowel individueel als in kleinere groepjes) in creatieve en/of ergotherapie. Daarnaast staat ze ook in voor de wekelijkse kookactiviteit samen met de kinderen.

Dans- & acrobatietherapeute
Geeft wekelijks in groep en individueel dans- en acrotherapie.

Leerkrachten en huiswerkbegeleiding
Geven les, hetzij individueel hetzij in kleine groepjes. Zij zijn verbonden aan de ziekenhuisschool KORBEEL (BAZ). Er wordt les gegeven volgens de mogelijkheden en doelstellingen van het kind. Hierbij wordt er zoveel als mogelijk gewerkt met de eigen klasboeken en in samenspraak met school. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om kinderen die (gedeeltelijk) extern naar school gaan, opgevangen worden buiten de schooluren. Samen wordt met het kind de agenda, boekentas en taken bekeken. Indien nodig wordt een pakket Leren Leren aangeboden.

Logopediste
Geeft taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

opnameverloop

lees meer

Ouders en/of verwijzende instantie kunnen voor een aanmelding contact opnemen met de opnamecoördinator van de afdeling (opnamecoordinator@dekorbeel.be) waarna deze aanmelding besproken wordt op het opnameteam (arts, psychologe, contextbegeleidster en coördinator). Hierna wordt er een intakegesprek georganiseerd met de leefgroepsarts. Indien er geen tegenindicaties zijn komt het kind op de wachtlijst. 

Eens er een opnamemogelijkheid is binnen de leefgroep wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd. Ouders en kind komen bij de arts op gesprek, waarbij ook de psychologe, contextbegeleidster en leefgroepsbegeleiding aansluit. Na het gesprek worden het kind en de ouders ook rondgeleid in de leefgroep. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen afgetoetst. Indien iedereen ervan overtuigd is dat een opname in K-star aangewezen is, worden de opname afspraken gemaakt. 

Tijdens de eerste 6 à 8 weken van de opname bevindt het kind zich in wat we de observatiefase noemen. Dit is de periode waarin we het kind in eerste instantie willen leren kennen zoals het is. Er wordt binnen het team informatie uitgewisseld tijdens de wekelijkse synthese- en teamvergadering. 

Na de observatieperiode wordt de stafvergadering georganiseerd. Op dit multidisciplinaire overleg worden de verschillende onderzoek- en observatieresultaten besproken. Hierna trachten we tot een diagnose of probleemomschrijving te komen waarbij het kind affectief, cognitief en relationeel omschreven wordt. Op basis hiervan stellen we een advies op tot doorverwijzing, verdere behandeling of ontslag. Na de stafvergadering worden de ouders/verwijzers uitgenodigd bij de kinderpsychiater voor de bespreking van dit advies. 

Indien na dit overlegmoment beslist wordt dat het kind verder opgenomen blijft, gaan we over tot de behandelfase. Tijdens deze fase wordt aan de hand van individuele behandeldoelen op korte-, middellange- en lange termijn getracht te werken aan de belangrijkste werkdomeinen samen met het kind en zijn contactpersoon. 

Ongeveer 2-maandelijks wordt er tijdens de behandelfase een evolutiestaf georganiseerd, hierbij wordt stilgestaan bij de evolutie van de afgelopen weken en worden doelstellingen opgesteld voor de komende periode. Ouders worden eveneens uitgenodigd voor een evolutiegesprek bij de kinderpsychiater.

Op het einde van de opname trachten we zowel het kind als zijn context goed voor te bereiden op het ontslag of de doorverwijzing naar een andere setting. Waar aangewezen kan nazorg afgesproken worden. Gedurende een individueel te bepalen periode kan tijdens deze nazorg een kind nog therapie volgen bij de kinderpsychologe en/of de creatieve therapeute.

betrokkenheid ouders/voogden

lees meer

Een kind hangt onlosmakelijk vast aan zijn omgeving. Daarom is het essentieel om de ouders of het gezinsvervangend milieu zoveel mogelijk te betrekken tijdens de opname van het kind. Dit doen we door een zo ruim mogelijk bezoekaanbod aan te bieden, alsook door de ouders (twee)wekelijks uit te nodigen bij de contextbegeleidster.

Tijdens de observatiefase wordt in een eerste fase een gezinsanamnese  besproken. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het bevorderen van een zo goed mogelijke afstemming tussen ouder/kind en het inzichtelijk werken rond de belevingswereld van het kind. Ook het afstemmen van de bezoekregeling op de persoonlijke noden gebeurt in overleg met de contextbegeleidster.

Indien aangewezen kan er ook familietherapie opgestart worden.

Ook binnen de leefgroepswerking maken we ruimte voor de ouders. Dit doen we door de contactmomenten te organiseren voor en na het bezoek/weekends. Daarnaast organiseren we minimaal 2x/jaar een openleefgroepsmoment waarbij de ouders langs komen en uitleg krijgen over de leefgroep.
Ouders worden ook uitgenodigd om een 3-tal dagen mee te lopen in de leefgroep, waarbij men therapiesessies kan volgend samen met hun kind, het leefgroepsgebeuren van dicht kunnen bijwonen, in gesprek kunnen gaan met teamleden, enzovoort. Deze dagen worden gespreid tussen zowel de observatiefase als de behandelfase.

praktische informatie bij opname

lees meer

Administratieve zaken 

 • Identiteitskaart / Geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie
 • Medicatie:
  • Een overzicht van de medicatie die uw kind momenteel neemt, opgemaakt door de huisarts of verwijzende arts
  • Medicatie om eerste opnamedag te overbruggen (tot levering van apotheek)
  • Attest van de mutualiteit indien er sprake is van medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is.
 • Formulier van een eventuele hospitalisatieverzekering
 • Mutualiteitsklevertjes

Persoonlijke benodigdheden

 • Kledij
 • Schoenen (bij voorkeur 1 paar om buiten te spelen en 1 paar om binnen te vertoeven)
 • Pyjama + evt. knuffel
 • Pantoffels
 • Evt. eigen beddengoed
 • Sportkledij + zwemgerief
 • EVL-kledij (stevige schoenen en seizoensgebonden kledij die vuil mogen worden. Dit voor therapeutische activiteit in de natuur)
 • Rugzak
 • Toiletgerief (zeep, tandpoetsgerief met bekertje, shampoo, evt gel, elastieken,…)
 • Voldoende washandjes en handdoeken
 • Bril / Lenzen
 • Speelgoed/kleurmateriaal/materiaal om kamer wat aan te kleden
 • Multimedia (PSP, Nintendo, tablet,…) mag meegebracht worden en gebruikt worden volgens geldende afspraken.
 • GSM kan meegebracht worden mits toestemming van de ouders, dit zonder simkaart kaart en kan gebruikt als zijnde een tablet.
  Voor 12+’ers is er dagelijks een moment voorzien waarbij zij wel gebruik kunnen maken van GSM met Simkaart, opnieuw mits toestemming van de ouders.
 • Zakgeld (€ 5,-). Dit om zwembeurten te betalen. Wordt in bewaring genomen door groepsleiding.
 • Eigen drinkfles (om te gebruiken op kamer, alsook tijdens uitstappen).
 • Evt. eigen nachtlampje, radio, klok, verlichting,… Dit kan enkel als het toestel CE gekeurd is.
 • Evt eigen schoolboeken, zodat de leerkracht onmiddellijk met eigen materiaal aan de slag kan gaan.

Wat mag niet meegebracht worden

 • Glas
 • Blikjes (frisdrank, fruitsap)
 • Kauwgum
 • Niet CE-gekeurde apparaten

bezoek en weekend

lees meer

Bezoekmomenten, telefonisch contact of contact via mail tijdens de week  worden steeds op voorhand afgesproken met de contextbegeleidster of doorgegeven via het wekelijkse bezoekbriefje die u ontvangt bij aanvang van het weekend.

Bezoek
Maandag: 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Dinsdag: 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Woensdag: 14u - 19u30 OF 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep ) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Donderdag: 17u30 - 19u30 (uw kind eet geen avondmaal in de leefgroep) OF 18u15 - 19u30 (uw kind eet wel eerst nog het avondmaal in de leefgroep)
Vrijdag: geen bezoek

Er is dagelijks telefonisch contact of contact via mail (aangemaakt mailadres voor kinderen) mogelijk tussen 18h15 –19h30.

Weekends
De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagochtend. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden en dit enkel na toestemming van de behandelende psychiater.

nieuws

open geest dag

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer